2018. december 16. | Etelka
calendar-image
Eger.hu

A fizetés kedvezmények alapvető szabályai

Létrehozva: 2017. augusztus 30.  |  Utoljára frissítve: 2017. augusztus 30.

Eger Megyei Jogú Város önkormányzati adóhatósága kiemelt figyelmet fordít azon adózókra, akik rajtuk kívül álló okokból nehéz anyagi helyzetbe kerültek, ezáltal az adófizetési kötelezettségüket átmenetileg nem tudják teljesíteni. Az alábbi tájékoztatóval ismertetjük, hogy az adózó mit tehet fizetési nehézsége esetén, valamint célunk elősegíteni a méltányossági eljárások feltételeinek és ügymenetének megismerését.


Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) meghatározott feltételek mellett méltányossági jogkört biztosít egyedi esetekben az önkormányzati adóhatóság számára. Alapelvként írja elő, hogy az adóhatóság köteles méltányosan eljárni, és ha a törvényben meghatározott feltételek fennállnak, az adótartozást mérsékelheti, illetve fizetési könnyítést engedélyez.

 

Az adóhatóság méltányossági jogkörében csak akkor járhat el, ha az adózó bizonyítja, hogy a körülményei a törvényben meghatározott feltételeinek megfelelnek.

 

Az adózó a jogerős fizetési kötelezettségre vonatkozóan - az esedékességet megelőzően illetve azt követően is – kezdeményezheti méltányossági eljárás lefolytatását. A méltányossági eljárás irányulhat részletfizetésre, fizetési halasztásra (együtt: fizetési könnyítés), valamint adómérséklésre. Fontos, hogy a fizetési könnyítés és adómérséklés engedélyezése kizárólag kérelemre történhet.

 

Nem engedélyezhető mérséklés vagy elengedés a már beszedett (pl.: idegenforgalmi adó), valamint megfizetett helyi adóra. Ez azt jelenti, hogy a már átvezetéssel, visszatartással vagy befizetéssel rendezett fizetési kötelezettséget nem lehet mérsékelni. Ezen túlmenően a törvényi szabályozás nem teszi lehetővé fizetési könnyítés, mérséklés engedélyezését az adók módjára történő behajtásra kimutatott köztartozások esetében pl.: közigazgatási bírság, szabálysértési bírság, helyszín bírság stb.

 

Fizetési könnyítést adóhatóságunk az alábbi feltételek együttes megléte esetén engedélyezhet:

  1. az adózó a tartozások azonnali vagy egyösszegű megfizetésére nem képes,
  2. a fizetési nehézség kialakulása a kérelmezőnek nem felróható-e, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogyan az adott helyzetben tőle az elvárható, továbbá átmeneti jellegű, tehát az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető,
  3. a fizetési nehézség átmeneti jellegű, tehát az adótartozás későbbi időpontban való megfizetése valószínűsíthető.

Magánszemélyek részére a fizetési nehézség kialakulásának felróhatósága ellenére is engedélyezhető fizetési könnyítés, ha a kérelmező igazolja, vagy valószínűsíti, hogy az adó azonnali vagy egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos megterhelést jelent.

 

A fizetési könnyítés engedélyezése tehát nem jogosultság, az nem jár automatikusan, arra a törvényi feltételek fennállásakor van lehetősége – az adózó kérelmére – önkormányzati adóhatóságunknak. Így értelemszerűen nem engedélyezhető fizetési könnyítés, ha az adózó jövedelmi és vagyoni viszonyaira tekintettel egy összegben is képes volna a tartozások megfizetésére, illetve abban az esetben sem, ha az adózó nem rendelkezik olyan jövedelemmel, vagyonnal, amelyből a tartozások későbbi időpontban, részletekben történő megfizetése valószínűsíthető volna.

 

A fizetési könnyítés engedélyezéséhez az adóhatóság határozatában különböző feltételeket szabhat. A feltétel nem teljesítése esetén a kedvezmény megszűnik és a tartozás járulékaival együtt egy összegben esedékessé válik. Ilyen feltétel lehet különösen:

• az adótartozás egy részének meghatározott időpontig történő megfizetése,
• megfelelő biztosíték (pl.: zálog, jelzálog) adása,
• fizetési könnyítés időtartama alatt esedékessé váló adófizetési kötelezettség teljesítése.

 

Az adómérséklés szabályai eltérnek a magánszemély és a jogi személy kérelmezők esetében. Jogszabály alapján az adóhatóság a magánszemély adózót terhelő adótartozást (tőketartozást) mérsékelheti vagy elengedheti a helyi adók, gépjárműadó, bírságok és ezek járuléka (késedelmi pótlék) vonatkozásában, ha annak megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.

 

Magánszemély adózónál a kérelem elbírálásakor adóhatóságunknak azt kell mérlegelnie, hogy a tartozás megfizetése súlyosan veszélyezteti-e az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését. Vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély esetében a megélhetés súlyos veszélyeztetettségén túl a gazdálkodási tevékenység ellehetetlenülése is indok lehet.

 

A megélhetés súlyos veszélyeztetettségét az adózó és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozók vagyoni (ingatlan tulajdon, gépjármű tulajdon, nagy értékű ingóság), jövedelmi és szociális helyzetének együttes figyelembe vételével vizsgálja adóhatóságunk. Mérlegeléskor többek között figyelembe vesszük a mindennapi megélhetés (pl. élelmezés) költségeit, a rezsi költségeket, a lakást esetlegesen terhelő havi törlesztő részleteket, a tartósan beteg, fogyatékos családtag ellátásával kapcsolatos többletköltségeket.

 

Jogi személyek esetében adómérséklésre kivételes méltányosságból kizárólag a pótlék- és bírságtartozás vonatkozásában van lehetőség. Adóhatóságunk abban az esetben mérsékli a fennálló tartozást, ha annak megfizetése a jogi személy vagy egyéb szervezet gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené. A gazdálkodás ellehetetlenülésének megállapítása komplex vizsgálatot igényel, melynek eredményeképpen a fizetési könnyítés abban az esetben engedélyezhető, ha a racionális gazdálkodás még helyreállítható vagy ezáltal elősegíthető.

 

Az adóhatóság a mérséklés engedélyezéséhez feltételt is köthet, amely leggyakrabban az adótartozás egy részének megfizetését jelenti.

 

Mérséklési és fizetési könnyítési kérelem ugyanazon beadványban történő együttes előterjesztése esetén a mérsékelni kért tartozásra (e kérelem elutasítása esetére) célszerű fizetési könnyítést is kérni, mivel ennek hiányában – tekintettel arra, hogy az adóhatóság a kérelemtől nem térhet el – a mérsékelt összegre akkor sem engedélyezhető ugyanazon határozatban fizetési könnyítés, ha a többi tartozás megfizetésére ilyen kedvezmény biztosítva lett.

 

Az adózó kérelmét az adóhatóságunk által rendszeresített adatlapon, kétféle módon is benyújthatja:

Papír alapon, az adatlap kinyomtatásával, vagy ügyfélszolgálaton történő beszerzésével. Ebben az esetben célszerű csatolni az elbíráláshoz szükséges igazolásokat (jövedelemről, kiadásokról, jogi személyek esetében mérlegadatokról stb.)
Elektronikus úton, ha az adózó, illetőleg képviselője rendelkezik regisztrált ügyfélkapuval. Ebben az esetben a szükséges igazolásokat külön kell csatolni, vagy postai úton, illetve személyesen kell eljuttatni (ügyfélszolgálat) önkormányzati adóhatóságunkhoz.


A fizetési kedvezmény engedélyezéséhez szükséges törvényi feltételek fennállásának vizsgálata során adóhatóságunk mérlegeli a kérelemben előadott információkat, a hivatalból rendelkezésre álló, valamint más szervek nyilvántartásaiból elérhető adatokat. Szükség esetén nyilatkozattételre (hiánypótlás), illetve a közölt adatok, körülmények okiratokkal történő alátámasztására szólíthatjuk fel az adózót.

 

Amennyiben az adózó a nyilatkozattételi felhívásnak nem tesz eleget, a kért adatokat nem közli, vagy a kért okiratokat nem küldi meg a megadott határidőre, adóhatóságunk a rendelkezésre álló adatok alapján dönt, vagy az eljárást megszünteti.

 

Méltányossági eljárás kezdeményezésekor a magánszemélyeket – ide értve az egyéni vállalkozókat is – nem terheli illetékfizetési kötelezettség.

 

Magánszemélyeken kívül minden más vállalkozásnak (pl.: Kft, Zrt. Nyrt stb.) viszont 10.000 forint eljárási (közigazgatási) illetéket kell a kérelem benyújtásával egyidejűleg megfizetni, melyet Eger Megyei jogú Város Önkormányzat 12033007-00102883-04700007 számú Közigazgatási Hatósági Eljárási Illeték Beszedési számlájára kell teljesíteni.

 

Amennyiben a kérelem, fizetési halasztásra és részletfizetésre is irányul, úgy az két külön eljárásnak minősül, ezért ilyen esetben 2 x 10.000 forint eljárási illetéket, azaz 20.000 forintot kell megfizetni.

 

Az illeték megfizetését pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó pénzforgalmi számlájáról történő átutalással, illetve ügyfélszolgálatunkon POS terminál útján történő bankkártyás fizetés útján, valamint ügyfélkapuval rendelkező adózóink a www.eger.hu (Adóügyek), ado.eger.hu elérhetőségekről (regisztrációt követően) online bankkártyás befizetéssel is teljesíthetik.

 

Fizetési könnyítésre (EGERFK17MSZ, EGERFK17EV, EGERFK17GT) és mérséklésre (EGERM17MSZ, EGERM17EV, EGERM17GT) vonatkozó kérelem adatlapok és ezek elektronikus változatai elérhetőek honlapunkon, az Adóügyek/Méltányossági kérelmek menüpont alatt.

 

Az Art. szabályai 2016. július 1-től lehetőséget adnak arra, hogy a vállalkozási tevékenységet nem folytató, áfa fizetésére nem kötelezett magánszemélyek legfeljebb 200.000 forint összegű adótartozásra (tőke, bírság, pótlék) egyszerűsített módon kérhessenek részletfizetési kedvezményt. Az erre jogosult magánszemélyek maximálisan évente egy alkalommal 6 havi pótlékmentes részletfizetés kérelmezhetnek, ha a feltételeknek megfelelnek.


A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy annak a magánszemélynek, akinek legfeljebb 200 ezer forint tartozása van, annak elegendő benyújtani egy kérelmet és lényegében automatikusan pótlékmentes részletekben fizetheti az adótartozását.

 

Ez alól a beszedett idegenforgalmi adó kivételt képez, arra sem ilyen jellegű, sem más fizetési könnyítés nem biztosítható. A kérelemről az adóhatóság határozatban dönt. Egyszerűsített méltányossági kérelmet az „EGERRF17MSZ" számú nyomtatványon lehet – elektronikusan vagy hagyományosan papír alapon - benyújtani.

 

Az E-ADÓ elektronikus rendszeren keresztül – regisztrált adózóink – megtekinthetik az önkormányzati adóhatóságunknál lévő adózással kapcsolatos fontosabb információkat, adatokat, számlaegyenlegeiket. Az E-ADÓ program, valamint az azzal kapcsolatos tájékoztató a honlapunkról érhető el. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának hatályos önkormányzati adórendeleteiről, ügyleírásainkról, valamint egyéb más információinkról kapcsolatos részletes tudnivalókat (például: adókötelezettségek, adóbejelentkezések), az ügyfélfogadás időpontjairól és helyéről, továbbá a bevallási és bejelentkezési és adatszolgáltatási nyomtatványokat a www.eger.hu/adougyek illetve az ado.eger.hu oldalon találja.

 

Köszönjük, hogy befizetett adójával hozzájárul városunk fejlődéséhez!

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága< Vissza