2018. január 18. | Piroska
calendar-image 18°
Eger.hu

Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás

Létrehozva: 2014. szeptember 02.  |  Utoljára frissítve: 2014. szeptember 02.

mely létrejött a jelen megállapodás 1. számú mellékletében felsorolt önkormányzatok, mint a Társulás tagjai (a továbbiakban: Tagok) között az alulírott napon és feltételek mellett:


 http://hulladektarsulas.it-nav.hu/

 

Társulási Megállapodás

Tagok önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) alapján jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulást hoznak létre közigazgatási területükön regionális integrált hulladékgazdálkodási rendszer kialakítására, az ehhez szükséges gazdasági, pénzügyi és jogi előfeltételek megteremtésére és az európai uniós követelményrendszer megvalósításának elősegítése céljából.

I.

A Társulás megnevezése: Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás

A Társulás székhelye: 3300 Eger, Dobó tér 2.

A megállapodás területi hatálya,
a Társulás működési területe: a társult tagok (önkormányzatok) közigazgatási területe, kivéve, ha a közös cél érdekében más önkormányzattal vagy önkormányzati társulással kerül kapcsolatba, továbbá, ha a regionális integrált hulladékgazdálkodási rendszer kialakítása, működtetése kapcsán a Tagok közigazgatási területén kívül kell tevékenységet kifejtenie.

A Társulás működésének időtartama: a Társulás határozatlan időtartamra alakul.

A Társulás a Mötv. 87. §-a alapján jogi személy, amely alapján önállóan vállalhat kötelezettséget, rendelkezhet vagyoni jogokkal. A Társulás költségvetési szerv, amelynek alapító okirata a Társulási Megállapodás 2. számú mellékletét képezi.

II.
Bevezető rendelkezések, célok

1. Tagok előtt ismert, hogy az Európai Unió társfinanszírozás keretében jelentős támogatásban részesíti az Európai Unióhoz csatlakozott országokat - így Magyarországot is. A Kohéziós Alapból olyan regionális beruházási projekteket is támogat, melyek nélkülözhetetlenek az uniós normák végrehajtásához, teljesítéséhez. Az Európai Unió kiemelt támogatási területét, a környezetvédelmet és az ahhoz kapcsolódó eszközrendszert a Kohéziós Alap stratégia foglalja össze.

2. Tagok Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád és Jász-Nagykun-Szolnok megye térségeiben a saját közigazgatási területükön keletkezett szilárdhulladék kezelésének megoldására (a továbbiakban: hulladékgazdálkodási rendszer kiépítésére), valamint a közigazgatási területükön található elavult, önkormányzati tulajdonú szilárdhulladék lerakók előírásszerű rekultivációs feladatainak (a továbbiakban: rekultivációs feladatok) elvégzése céljából kötnek megállapodást, amely feladatok végrehajtásában kiemelten érdekeltek az érintett települések önkormányzatai.

3. A Tagok a hulladékgazdálkodási rendszer kiépítése kapcsán kiemelt feladatuknak tekintik kommunális hulladéklerakó és annak működését, kiszolgálását biztosító mechanikai-, biológiai válogatók, átrakóállomások megépítését. A Társulás célját képezi továbbá az elavult szilárd hulladék-lerakók hatályos környezetvédelmi és műszaki előírásoknak megfelelő rekultivációjának biztosítása is.

4. Mindezen feladatokat olyan magas műszaki-, technikai színvonalon és a környezetet védő rendszerben kívánják működtetni, amely a XXI. század infrastrukturális rendszerében is biztonságot nyújt mind a térség, mind a térségben élő lakosság számára.

5. A Társulási Megállapodás hatálya kiterjed a Tagok közigazgatási területén keletkező kommunális szilárdhulladék gyűjtésére és elszállítására is a megállapodás VII. és VIII. fejezeteiben részletezett üzemeltetési konstrukció és egységes díjpolitika alkalmazása mellett. Tagok megállapodnak abban, hogy a hulladékgazdálkodási rendszer kiépítése kapcsán a kommunális szilárdhulladék lerakó és annak működését, kiszolgálását biztosító mechanikai-, biológiai válogatók, átrakóállomások megépítésére, valamint az így létrejövő rendszerelemek üzemeltetésére vonatkozóan közbeszerzési eljárás keretében koncesszióra irányuló pályázatot írnak ki. Tagok megállapodnak abban, hogy a rekultivációs feladatok elvégzése érdekében együttesen együttműködve a Társulás nevében pályázatot nyújtanak be a KOHÉZIÓS ALAP keretében elnyerhető támogatás igénybevételére.

6. Jelen megállapodás céljainak megvalósításában résztvevő települések a folyamatos és hatékony működés érdekében ezen megállapodás végrehajtása során – elsősorban a meglévő kistérségi struktúrához igazodó – körzeteket hoznak létre. A Tagok területi elhelyezkedése által így kialakított egy-egy körzet működési területe és szervezete szerint nem azonos a már működő kistérségi társulásokkal, a körzetek társulásnak nem tekinthetőek, azok kizárólagosan a jelen megállapodással létrehozott Társulás hatékony működését segítik elő. Az egyes körzetekhez tartozó települések tételes felsorolását a megállapodás 3. számú melléklete tartalmazza.
III.
Kötelezettségvállalási nyilatkozat

1. A Társulási Megállapodást aláíró Tagok a közigazgatási területükön keletkező kommunális szilárdhulladék VIII. fejezet szerinti üzemeltetési konstrukcióban és egységes díjpolitika alkalmazása mellett történő gyűjtésére és elszállítására valamint a hulladékgazdálkodási rendszer kiépítésére és a rekultivációs feladatok elvégzésére irányuló projektek előkészítése, megvalósítása és működtetése érdekében kötötték meg megállapodásukat és hozták létre a Társulást. A megállapodás aláírásával a Tagok különösen az alább felsorolt területeken működnek együtt. Ezen belül felelősségük fennáll a projektek keretében megvalósuló rendszer megépítéséért, működtetéséért, illetve kiterjed a kivitelezéshez, működtetéshez kapcsolódó biztosítékok szolgáltatására, fenntartására is.

2. A Tagok együttműködnek a pályázati dokumentációk összeállításánál, valamint a projektek finanszírozásánál felmerülő kérdések hatékony megoldásában.

3. A rekultivációs feladatok elvégzésére irányuló projekt előkészítéséhez és a hulladékgazdálkodási rendszer kiépítéséhez és megvalósításához szükséges pénzügyi források biztosítása elsősorban a koncessziós tárgyú közbeszerzési eljárás keretében bevonandó szakmai befektető(k) útján, míg a rekultivációs feladatok elvégzésére irányuló projekt megvalósítása az Európai Unió KOHÉZIÓS ALAP keretében történő pályázati részvétel útján történik.

4. Tagok kijelentik, hogy a beruházás megkezdését követően mindent megtesznek annak megvalósítása érdekében. A Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közigazgatási területükön keletkező szilárdhulladék elhelyezésére és kezelésére a hulladékgazdálkodási rendszer kiépítésével létrejövő rendszerelemeket veszik igénybe a megállapodás VIII. pontjának megfelelően kidolgozásra kerülő olyan közösen alkalmazandó elvek alapján, melyek megfelelnek a szilárdhulladék kezelésére vonatkozó közszolgáltatási szerződésekre irányadó jogszabályi feltételeknek. A Tagok jelen Társulási Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Társulás által a koncessziós tárgyú közbeszerzési eljárás révén megépített hulladékgazdálkodási rendszerelemeket (úgymint szilárdhulladék lerakó, átrakóállomások, mechanikai-, biológiai válogatók) kötelezően igénybe veszik. Tagok kötelezettséget vállalnak arra is, hogy a Társulási Megállapodás 2007/I. sz. módosításának aláírását követően a szilárdhulladék kezelése tárgyában újonnan kötendő (vagy módosításra kerülő hatályos) közszolgáltatási szerződéseikben a hulladékgazdálkodási rendszer rendszerelemeinek kötelező igénybevételét előírják. Tagok kötelezettséget vállalnak ezzel összefüggésben arra is, hogy ezen közszolgáltatási szerződésekben a rendszerelemek igénybevételére vonatkozó szerződési feltétel be nem tartását a szerződés önkormányzat részéről történő rendkívüli felmondására okot adó szerződésszegésként szerepeltetik.

5. A Tagok a projektek megvalósítása érdekében kölcsönösen együttműködnek egymással, az érintett térségek egységes fejlődését szem előtt tartva, az itt lefektetett elveket betartják, a későbbiekben nem akadályozzák a rendszer működését, illetve belső működésük során minden tekintetben gyors, aktív tevékenységgel biztosítják a megvalósítást.
6. A Tagok átgondoltan felmérik a térségek szerepét, az itt megfogalmazott jogokat, kötelezettségeket és elfogadják a kialakított működési-felelősségi rendszert. Tudomásul veszik, hogy amennyiben nem működnek közre vagy akadályozzák a Társulási Megállapodást aláíró Tagok munkáját, egyedi esetekben az a teljesítő Tagok és a Társulás számára hátránnyal járhat, melyért felelősséggel tartoznak.

7. Tagok kötelezettséget vállalnak a kiépítendő hulladékgazdálkodási rendszerelemeknek a Társuláson keresztül történő, egységes elvek szerinti üzemeltetésére. Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a rekultivációs feladatokkal kapcsolatos projekt megvalósítása során a mindenkor hatályos Kohéziós Alapból támogatott projektekre irányadó jogszabályi rendelkezések szerint járnak el. Tagok a projektek megvalósítása és a hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetése során különösen tekintettel lesznek a közbeszerzési törvény és a hatósági árszabályozás, továbbá a közszolgáltatásra vonatkozó jogszabályok rendelkezéseire.

8. Tagok az önkormányzati tulajdonú elavult kommunális hulladéklerakók rekultivációjára irányuló projekt kapcsán a támogatást nyújtó és a támogatás felhasználásában közreműködő szervezetek felé a megkötendő támogatási szerződésben lefektetett szempontok szerint lesznek felelősek (garanciák, biztosítékok, egyéb kötelezettségek). Tagok tudomásul veszik a Társulás által a későbbiekben megkötendő támogatási szerződésben a Társulásra vonatkozóan vállalt kötelezettségeket és mindent megtesznek annak érdekében, hogy a Társulás a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeit megfelelően teljesítse.

9. Ezen fejezet szerinti kötelezettségvállalások és a Társulási Megállapodás aláírása a Tagok részéről egyben felelősségvállaló, elfogadó nyilatkozatnak is minősülnek. A Tagok tudomással bírnak arról, hogy a kötelezettségeiknek nem, vagy nem szerződésszerű teljesítése polgári jogi jogkövetkezményeket is vonhat maga után (lásd a Társulási Megállapodás XI/1. C.4. alpontját).

IV.
Együttműködés, adatszolgáltatás

1. Tagok a saját közvetlen tevékenységük során előtérbe helyezik a jelen megállapodásban lefektetett elveket és az itt megfogalmazott érdekprioritást. Ezen tevékenységeik különösen: a saját hatáskörben történő jogszabályalkotás, településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási tervek megalkotása/projektekhez igazítása, szolgalmi jogok létesítése, belterületbe vonás, telekhatár módosítás, a közigazgatási területükön képződött kommunális szilárdhulladék gyűjtésére és szállítására vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötése/módosítása, továbbá minden olyan feladat, mely nélkülözhetetlen a projektek végrehajtásához.

2. A Tagok kötelezettséget vállalnak a projektek megvalósításához szükséges területi, lakossági, valamint a szilárdhulladék begyűjtési, mérési, mennyiségi, feldolgozási adatok szolgáltatására, továbbá a már meglévő üzemeltetési és közszolgáltatási szerződéseiknek 2007. október 01. napjáig a Társulás rendelkezésére bocsátására. E körben a Tagok nem hivatkozhatnak településük érdekeire, mint „üzleti titokra". A Társulás, a Társulás és szerveinek tisztségviselői, valamint a Tagok, illetve képviselőik a tudomásukra jutott információkat csak a projektek megvalósítása érdekében használhatják fel, egyébként azokat üzleti titokként kötelesek kezelni. A Társulási Megállapodást aláíró Tagok megállapodnak abban is, hogy a közigazgatási területükön képződött kommunális szilárdhulladék gyűjtésére és szállítására vonatkozó közszolgáltatási szerződéseket – azok megkötését/módosítását követően – szintén a Társulás rendelkezésére bocsátják azok aláírását követő 30 napon belül.
V.
Tulajdonjogi kérdések

1. Tagok megállapodnak abban, hogy a hulladékgazdálkodási rendszer kiépítésére és működtetésére irányuló projekt keretében megépülő létesítmények a Társulás tulajdonába kerülnek. A beruházás megvalósításához szükséges, kívülálló személy (ideértve a Társulásban tagként résztvevő önkormányzatokat is) tulajdonában lévő ingatlanoknak a Társulás tulajdonába adása, átruházása vagy azon használati, szolgalmi jogok létesítése, az azokon végzett beruházások elszámolása tekintetében az érintett felek által külön, a későbbiekben kötendő megállapodások az irányadóak. Ehhez szükséges az ingatlanok tiszta jogi helyzetének a Tagok részéről történő biztosítása. Tagok megállapodnak abban, hogy a rendszerelemek elhelyezését biztosító ingatlanok tulajdonjogának, illetve az annak megszerzéséhez szükség vételárnak a Társulás részére történő biztosítását a koncessziós tárgyú közbeszerzési eljárás nyertese útján kívánják megoldani. Tagok megállapodnak abban is, hogy az Eger városán kívüli további két átrakóállomás helyét az érintett tagönkormányzatok - az érintett közszolgáltatók véleményének megkérését követően - jelölik ki, kijelölés hiányában ezen rendszerelemek elhelyezéséről a Társulási Tanács dönt.

2. A Tagok megállapodnak abban, hogy a tag önkormányzatok tulajdonában álló elavult kommunális hulladéklerakók rekultivációjára irányuló projekt kapcsán a rekultivált lerakók – a támogatási szerződésben rögzített feltételeknek is megfelelően – önkormányzati tulajdonban maradnak.

VI.
A projektek beruházás költsége

A Tagok a projektek tervezett beruházási költségének finanszírozási megoszlását az alábbiak szerint fogadják el:

A/ Hulladékgazdálkodási rendszer kiépítésére irányuló projekt: 100 %-ban a koncessziós tárgyú közbeszerzési eljárás nyertese biztosítja

B/ A hulladéklerakók rekultivációjára irányuló projekt:
100 %-ban a Kohéziós Alapból kerülne finanszírozásra, a projekt előkészítési költségeit az A/ pont szerinti közbeszerzési eljárás nyertese biztosítja.

VII.
Díjpolitika

1. A hulladékgazdálkodási rendszer működtetése gazdasági alapjának megteremtéséhez, illetve az önkormányzatok közszolgáltatási kötelezettségének ellátásához a Tagok az üzemeltetés során az alábbi díj(tarifa)politikát kívánják érvényre juttatni.

2. A hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapítása során figyelemmel kell lenni a hulladékról szóló törvény (2012. évi CLXXXV. törvény, a továbbiakban: Hgt.), valamint a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló, jelenleg a 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet szabályaira. A közszolgáltatás igénybevevői által megfizetendő és a (helyi) közszolgáltatók által – a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően – közvetlenül beszedendő hulladékkezelési díj magában foglalja a megépítendő hulladékátrakókon/ kommunális hulladéklerakón fizetendő díjat, valamint a kommunális szilárdhulladék összegyűjtésének és elszállításának díját is.

3. A fentiek alapján a Tagok kötelezettséget vállalnak az egységes díj- és tarifapolitika Társulás keretében történő kidolgozására és annak a Tagok részéről történő alkalmazására. A hulladékkezelési díjat és azon belül az egyes díjelemeket (úgymint a hulladék gyűjtés/szállítás-, és az átrakó/hulladéklerakó díja) a Társulási Tanács minősített többséggel elfogadandó határozatával határozza meg, amit a Tagönkormányzatok a kötelező közszolgáltatás díjáról szóló rendeleteikben érvényesítenek. A díjmeghatározás során a Tagok elfogadják azt az egységes alapelvet, miszerint a Társuláson és a hulladékgazdálkodási rendszeren belül az azonos tartalmú szolgáltatáshoz tartozik azonos összegű díjtétel.

4. A Társulás területén működő (helyi) közszolgáltatók a Társulási Tanács által az egységes díj- és tarifapolitika keretében elfogadott és a Tagok által árhatóságként meghatározott hulladékkezelési díj ellenében gyűjtik a kommunális szilárd hulladékot és szállítják azt a Társulás révén megvalósítandó projekt során megépített átrakóállomásra. A (helyi) közszolgáltatók az összegyűjtött kommunális szilárdhulladékot a Társulás által Hejőpapiban (a hejőpapi külterületi 073/5 hrsz-on nyilvántartott ingatlanon) megépítendő kommunális hulladéklerakóra is szállíthatják közvetlenül. A hulladékátrakó állomásokon és a megépítendő kommunális hulladéklerakón alkalmazott, a (helyi) közszolgáltatók által fizetendő díjak a Társulási Tanács részéről azonos összegben kerülnek megállapításra.

VIII.
Üzemeltetés

1. A helyi közszolgáltatók által végzendő hulladék gyűjtésére és szállítására irányuló szolgáltatás közszolgáltatás, mely ellátása magában foglalja a települési szilárdhulladék teljes körű begyűjtését, elszállítását a hulladékgazdálkodási rendszer kiépítésére irányuló projekt megvalósítása kapcsán megépítendő átrakóállomásra vagy a kommunális hulladéklerakóra. Ezen tevékenységet a Tagokkal jogviszonyban álló (helyi) közszolgáltatók (a továbbiakban együttesen: közszolgáltatók) végzik. A koncessziós tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként csak a létrejövő rendszerelemeken (átrakóállomások, mechanikai-, biológiai válogatók, kommunális hulladéklerakó) végezhet hulladék előkezelést, hulladékok lerakását a közbeszerzési eljárás nyertese.

2. Tagok jelen Társulási Megállapodást kötelezettségvállalásnak tekintik az egységes hulladékgazdálkodási üzemeltetési rendszer kialakítására. A Társulás a feladatának tekinti továbbá, hogy az üzemeltetési rendszer kialakítása során kidolgozza és a Tagok rendelkezésére bocsátja a kommunális szilárdhulladék gyűjtésére és szállítására vonatkozóan a Tagok által a helyi közszolgáltatókkal kötendő közszolgáltatási szerződések egységes díjpolitikának és az üzemeltetési struktúrának megfelelő mintáit.

3. A Társulás a célul kitűzött és a jelen megállapodásban részletesen meghatározott hulladékgazdálkodási rendszerelemek kiépítésére és működtetésére irányuló projekttel kapcsolatos koncessziós tárgyú közbeszerzési eljárást folytat le, míg a Tagönkormányzatok a közszolgáltatói feladatok ellátására (gyűjtés és szállítás) a mindenkor hatályos magyar jogszabályoknak megfelelő közszolgáltatót bíznak meg.

4. A Társulás Tagjai jelen megállapodás aláírásával kötelezettséget vállalnak arra, hogy az integrált hulladékgazdálkodási rendszerből fakadó kötelezettségeket magára vállaló, a közigazgatási területükön képződő kommunális szilárdhulladék gyűjtését és szállítását végző közszolgáltatókat kiválasztják és a döntést követően azokkal a tagönkormányzatok nevében közszolgáltatási szerződést kötnek, vagy a hatályos közszolgáltatási szerződéseiket a megállapodásban foglaltaknak megfelelően módosítják. A Tagok kötelezettséget vállalnak arra is, hogy képviselő-testületük útján gondoskodnak a Hgt. 23. §-a szerinti önkormányzati rendelet megalkotásáról vagy annak megfelelő módosításáról a Társulási Tanács által elfogadott elvek alapján.

IX.
A Társulás szervezete

IX/1.

Társulási Tanács

1.) Tagok megállapodnak abban, hogy a Társulás legfőbb közös döntéshozó szerveként Társulási Tanácsot hoznak létre.

2.) A Társulási Tanácsban a Társulás tagjait a társult önkormányzatok polgármesterei képviselik. Az egyes Tagok a Társulás működéséhez való költségvetési hozzájárulás arányában – amely a megállapodás XI. fejezete szerint a települési önkormányzatok Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közölt állandó lakosságszámához igazodik – rendelkeznek szavazati joggal. A Tagokat megillető szavazati arány mértékét a megállapodás 3. számú melléklete tartalmazza. A Társulási Tanács évente megtartandó első ülésén – az előző évre vonatkozó KSH adatok alapján – jelentős változás esetén felülvizsgálja az állandó lakosságszámot és annak figyelembe vételével megállapítja a lakosegyenértékhez igazodó egyes Tagokra jutó szavazati arányt.

3.) A megállapodás II. pontjának figyelembe vételével kialakított – a megállapodás 3. számú mellékletében felsorolt - körzetek önkormányzatainak képviselő-testületei jelen megállapodás aláírásával a Társulási Tanács működőképességének biztosítása érdekében – saját polgármesterük folyamatos általános és teljes hatáskörrel eljáró helyettesítésére, a Társulási Tanácsban való állandó képviseletükre a körzethez tartozó önkormányzatok egyikének polgármesterét hatalmazzák meg (a továbbiakban: körzeti meghatalmazott). A Kapcsolattartó-Gesztor feladatait ellátó Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a Társulási Tanácsban a polgármestere útján vesz részt. Az egyes körzeteket képviselő körzeti meghatalmazottak névjegyzéke a megállapodás 4. számú mellékletét képezi.

4.) A körzeti meghatalmazott a meghatalmazó önkormányzatok szavazati aránya szerint jogosult és egyben köteles eljárni. Ennek megfelelően köteles a szavazás során az általa képviselt Tagok és szavazati arányuk rögzítése mellett minden álláspontot előterjeszteni és képviselni. A körzeti meghatalmazott köteles a képviselt önkormányzatot tájékoztatni a Társulással kapcsolatban tudomására jutott minden információról, valamint a birtokába került okiratok tartalmáról. A körzeti meghatalmazott a Társulási Tanács ülését megelőzően a Társulás költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról szóló döntés előtt köteles kikérni a képviselt önkormányzat utasítását. A körzeti meghatalmazott olyan időben köteles az utasítást kikérni, hogy a képviseltnek az utasítás megadásához kellő idő álljon rendelkezésére. A képviselt önkormányzat utasításának hiányában, illetve ha az utasítás nem egyértelmű, a körzeti meghatalmazott a képviselt önkormányzat szavazati jogát nem gyakorolhatja. A szavazás során a körzeti meghatalmazott köteles biztosítani a körzetben képviselt önkormányzatok eltérő utasításának megfelelő arányokat.

5.) A Társulási Tanács megalakultnak tekintendő, ha a Tag önkormányzatok képviselő-testületeinek mindegyike jóváhagyta a megállapodást, és a Társulási Tanács alakuló ülése kimondta a megalakulását. Az alakuló ülést a tisztségviselők megválasztásáig a korelnök vezeti. A Társulási Tanács alakuló ülése határozatképes, ha azon legalább a szavazatok 2/3-ával rendelkező képviselő jelen van. A Társulási Tanács tagjai sorából Elnököt és két Elnökhelyettest választ. A Társulást az Elnök képviseli. Az Elnök és az Elnökhelyettesek megbízatása legfeljebb 5 éves határozott időre, illetve az önkormányzati tisztségük megszűnéséig tart.

6.) A Társulási Tanács üléseit szükség szerint, de évente legalább két alkalommal, székhelyén tartja.

Az ülést össze kell hívni: - a Társulási Tanács által meghatározott időpontban,
- a Társulás tagjának – napirendet tartalmazó – indítványára.

7.) A Tanács döntését ülésén, határozattal hozza. A Társulási Tanács ülését az Elnök, távollétében az Elnökhelyettes vagy a Tanács által felhatalmazott képviselő hívja össze és vezeti. A Tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok több mint a felével rendelkező képviselő jelen van. A határozat elfogadásához a jelenlévő képviselők által képviselt szavazati jogok összessége alapján a szavazatok több mint felét kitevő igen szavazatra van szükség. A jelenlévő képviselők által képviselt szavazati jogok összessége alapján a szavazatok több mint 2/3-a szükséges (minősített többség):
a. az Elnök, Elnökhelyettesek megválasztásához, visszahívásához;
b. a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásához, visszahívásához;
c. csatlakozási kérelemről való állásfoglalás elfogadásához;
d. a hulladékkezelési díj meghatározásához;
e. olyan kérdésekben, amelyekben a Társulási Megállapodás minősített többségű határozathozatalt szabályoz.

8.) A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyv készül, melyet az Elnök és a Társulási Tanács által felhatalmazott hitelesítő személy ír alá.

9.) A Társulási Tanács feladat- és hatásköre:

• a Társulás Közbeszerzési Szabályzatában foglaltaknak megfelelően és esetekben a Társulás nevében gyakorolja az ajánlatkérői jogokat;
• szervezi a projektek megvalósításához és a hulladékgazdálkodási rendszer működtetéséhez szükséges kapcsolódó adatszolgáltatást;
• meghatározza a hulladékkezelési díjat és az üzemeltetési struktúrát a VIII. fejezetben foglaltaknak megfelelően;
• felülvizsgálja és megállapítja a Tagokra jutó szavazati arányt (megállapodás IX/1. 2. pontja szerint) és a tagi költségvetési hozzájárulások mértékét;
• közreműködik a közszolgáltatási feladatokat ellátó közszolgáltató kiválasztásában;
• bármely kérdésben észrevétellel élhet a Tagok, azok közigazgatási szervei, a hatóságok, továbbá a szakmai munkában, kivitelezésben közreműködő szervek, személyek felé;
• meghatalmazást ad a Kapcsolattartó-Gesztornak operatív feladatai ellátására;
• beszámoltatja a Kapcsolattartó-Gesztort;
• tagjai sorából Elnököt, Elnökhelyetteseket választ, a tisztségviselőket visszahívhatja;
• a Pénzügyi Ellenőrző Bizottságot tájékoztatja;
• megválasztja és visszahívja a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökét és tagjait, tárgyalja és elfogadja a Pénzügyi Ellenőrző Bizottságnak a Társulás gazdasági tevékenységével kapcsolatos jelentéseit;
• tárgyalja és elfogadja a Társulás éves költségvetését és mérlegét;
• a Társulás vagyonának kezelése, hasznosítása céljából a szükséges döntéseket meghozza.

10.) A Társulási Tanács munkájába a Tanács döntése alapján további szakértő személyeket vonhat be megbízás útján.

11.) A Tanács üléseit úgy kell összehívni, hogy a Tagok a meghívót és a már rendelkezésre álló kapcsolódó előterjesztéseket legalább 8 nappal az ülés tervezett időpontját megelőzően kézhez kapják. A napirend meghatározása az Elnök feladata, de annak összeállításában bármelyik Tagnak indítványtételi joga van. A Tagönkormányzatok polgármesterei indítványaikat, észrevételeiket a körzeti meghatalmazott útján tehetik meg.

12.) A Tagok évente legalább egy alkalommal kötelesek képviselő-testületeiknek beszámolni a Társulás működéséről, szakmai tevékenységéről.

IX/2.
Elnökség

1. A Társulás munkáját a Társulási Tanács ülései közötti időszakban a Társulási Tanács által választott Elnökből és a két Elnökhelyettesből álló Elnökség irányítja (lásd IX/1/5.). Az Elnökség irányítja és ellenőrzi a Társulási Tanács döntéseinek végrehajtását, döntésre előkészíti a Tanács hatáskörébe tartozó ügyeket, szervezi, összehangolja és megteszi a beruházás előkészítéséhez, lebonyolításához szükséges – a Tanács hatáskörébe nem tartozó – intézkedéseket, felel a Társulási Tanács üléseinek előkészítéséért, összehívásáért. A Tanács hatáskörét nem érintő – a beruházás lebonyolításához kapcsolódó - operatív ügyekben megteszi a szükséges intézkedéseket, melyekről a Társulási Tanács soron következő ülésén a Tanácsnak beszámol. Az Elnökség ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekre a Tanács felhatalmazta.

2. Az Elnökség feladat- és hatásköre:

• előkészíti és koordinálja a Tagok együttműködésével, szervezeti kérdésekkel kapcsolatos döntéseit;
• tájékoztatja a Társulás Tagjait;
• ellenőrzi és elemzi a projektek megállapodás szerinti megvalósulásának időarányos állapotát;
• a szakmai munkát felügyeli;
• ellátja a projektekkel összefüggő teljes gazdasági és számviteli rendszer kezelését;
• nyilvántartja a projektek adminisztratív és pénzügyi adatait;
• javaslatot tesz a szerződési célok ütemezésére és irányítja a projektek megvalósítását;
• javaslatot tesz a megvalósítás szakaszainak meghatározására, valamint irányítja annak teljes menetét;
• a projektek teljesítéséhez igazodó feladatokhoz határidőket rendel;
• elkészítteti a projektek végrehajtásához szükséges pályáztatási dokumentumokat;
• elkészíti és előterjeszti a projektek éves beszámolóját;
• meghatározott időközönként beszámolót készít a Társulási Tanács számára a projektek megvalósulásáról;
• észrevétellel és kérdéssel élhet a Tagok, azok közigazgatási szervei, a körzeti meghatalmazottak, a hatóságok, továbbá a szakmai munkában, kivitelezésben működő szervek, személyek felé;
• rendszeresen tájékoztatja a körzeti meghatalmazottakat;
• erre irányuló kérés esetén eseti tájékoztatást nyújt a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részére;
• beszámoltathatja a projektekben közreműködő bármely érdekeltet;
• felhívja a Társulás Tagjait a Társulási Tanács által a tárgyévre megállapított működési hozzájárulás megfizetésére;
• a Társulás Tagjának kizárását megelőzően felszólítja a tag önkormányzatot a Társulási Megállapodásból, illetve a Társulási Tanács döntéséből fakadó kötelezettsége teljesítésére;
• képviseli és irányítja a projektek megvalósításának teljes menetét;
• a Társulás Elnöke a Társulás Közbeszerzési Szabályzatában foglaltaknak megfelelően aláírja a projektek végrehajtásához szükséges szerződéseket, megállapodásokat, valamint a Közbeszerzési Szabályzatban meghatározott feltételek fennállása esetén a Társulás nevében gyakorolja az ajánlatkérői/megrendelői jogokat.

IX/3.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

1. A Társulás működésének és a projektek végrehajtásának, a beruházás megvalósításának ellenőrzésére a Tagok körzetenként egy fő jelölésével Pénzügyi Ellenőrző Bizottságot (a továbbiakban: PEB) hoznak létre, amelynek körzetenkénti 1-1 tagját a megállapodás 3. számú melléklete szerinti körzetekhez tartozó önkormányzatok képviselő-testületeinek többsége jogosult jelölni. A PEB elnökét és tagjait a Társulási Tanács a jelöltek közül választja meg és hívja vissza. Nem lehet egyidejűleg a PEB tagja a körzeti meghatalmazott. A PEB elnökének és tagjainak megbízatása legfeljebb 5 éves határozott időre, illetve az önkormányzati képviselői/tisztségviselői megbízatásuk megszűnéséig tart.

2. Feladat- és hatásköre:
- a Tanács, az Elnökség és a Kapcsolattartó-Gesztor által végzett feladatok eredményének és minőségének ellenőrzése;
- az ütemezett kivitelezés és a pénzfelhasználás ellenőrzése;
- a Kapcsolattartó-Gesztor éves beszámolójának előzetes véleményezése;
- a Tagok elé terjesztendő jelentések, beszámolók vizsgálata, a vizsgálat eredményéről beszámoló készítése;
- a projekt bármely résztvevőjétől felvilágosítás, tájékoztatás kérése.

3. A PEB köteles közvetlenül a Tagoknak írásbeli észrevételben jelezni, ha jogszabályba ütköző vagy a Társulási Megállapodást, illetve a Tagok érdekeit sértő intézkedést, mulasztást tapasztal.

4. A PEB üléseit az elnök hívja össze. Az ülés összehívására az ülés napját legalább nyolc nappal megelőzően írásban, elektronikus úton vagy távbeszélő útján küldött értesítéssel kerülhet sor. A PEB ülését bármelyik két tag összehívhatja az ok és a cél megjelölésével, ha a bizottság összehívására vonatkozó kérelmüket az elnök nyolc napon belül nem teljesíti.

5. A PEB határozatképes, ha az ülésen a tagok kétharmada jelen van. A PEB határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A PEB üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyre a Társulási Tanács ülésének jegyzőkönyvére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

6. A PEB részletes ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a Társulási Tanács hagy jóvá.

7. A PEB-et negyedévente, minden negyedévet követő hónap 15. napjáig az Elnökség tájékoztatja a projekt (beruházás) állásáról.

8. A PEB tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek feladataikat ellátni. Kötelezettségeik megszegésével a Társulásnak okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felelnek.

IX/4.
Kapcsolattartó-Gesztor

1. Tagok a hulladékgazdálkodási rendszer kiépítésére és működtetésére irányuló projekt végrehajtása operatív ügyeinek intézése, valamint a rekultivációs feladatok elvégzésére irányuló projekt kapcsán a KOHÉZIÓS ALAP támogatási kérelmezési eljárás és a későbbiekben a projekt megvalósulásának elősegítése érdekében a kapcsolattartó-gesztori feladatok ellátásával Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatát bízzák meg. A Kapcsolattartó-Gesztor székhelye: 3300 Eger, Dobó tér 2.

2. Eger MJ Város Önkormányzata a kapcsolattartó-gesztori feladatok ellátására kötelezettséget vállal. Tagok rögzítik, hogy a Gesztornál a gesztori feladatok ellátásával kapcsolatos ügyekben a polgármester jár el. A Kapcsolattartó-Gesztor feladata: az együttműködés keretein belül, annak érdekében a Társulási Tanács megbízása alapján minden operatív feladatot ellát, amely a projektek megvalósítását szolgálja, s amely sem a Társulási Tanács, sem az Elnökség hatáskörét nem érinti.

3. A Kapcsolattartó-Gesztor megbízatása a hulladékgazdálkodási rendszer kiépítésére irányuló projekt kapcsán a rendszerelemek kiépítését és üzemeltetésbe adását követő, míg a rekultivációs feladatok elvégzésére irányuló projektek keretében megvalósuló létesítmények, eszközök használatba vételét, beruházások elvégzését követő pénzügyi elszámolás lezárásáig terjed.

X.
Társulás képviselete

A Társulást a Társulás Elnöke önállóan jegyzi. A jegyzés akként történik, hogy a Társulás kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott megnevezése alatt a Társulás Elnöke a teljes nevét önállóan írja alá. Az Elnök akadályoztatása esetén a két Elnökhelyettes a Társulást a fent körülírt módon együttesen jegyzik.

XI.
A tagsági jogviszony

1. A Tagok ezen Társulási Megállapodás aláírásával, a lefektetett elvek elfogadásával kötelezettséget vállaltak arra vonatkozóan, hogy a kommunális szilárdhulladék gyűjtésére és szállítására vonatkozó közszolgáltatás megszervezésében, valamint a hulladékgazdálkodási rendszerelemek kiépítésében és működtetésében, továbbá az elavult hulladéklerakók rekultivációjára irányuló projekt megvalósításában együttműködnek. Tagok egyben kijelentik, hogy rendelkeznek a szükséges testületi felhatalmazással a Társulásban - a Társulási Megállapodásnak a 2007/I. számú, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt tartalmának megfelelő feltételeivel - való részvételhez. A Társulási Megállapodást és annak a 2007/I. számú módosítását valamennyi Tag önkormányzat képviselő-testülete minősített többséggel hozott határozatával jóváhagyta.

2. Ezen felelősségvállalás keretében a Tagok lemondanak arról, hogy a pályáztatást és a projektek kivitelezését akadályozzák, településeiken nem akadályozzák a szakmai munkát, illetve nem folytatnak olyan tevékenységet, amely ellentétes jelen megállapodás céljaival, tartalmával. Egyben elfogadják a felmondással, illetve kizárással összefüggő felelősségi szabályokat.

3. A Társulás operatív feladatai végrehajtásának biztosítására a Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szavazati arányukat meghatározó lakosegyenértéknek megfelelő működési hozzájárulást fizetnek a Társulási Tanács által az adott költségvetési évre meghatározott összegben. A működési hozzájárulás összegének évenkénti módosítására az Elnök tehet előterjesztést a Társulási Tanácsnak. A Tagok kötelesek a hozzájárulás összegét a Társulás Elnökének felhívására annak kézhezvételét követő 30 napon belül a felhívásban megjelölt számlára átutalni.

4. A projektek megvalósításához szükséges pályázatok, tervek, hatósági eljáráshoz szükséges tanulmányok, stb. jelentkező indokolt költségeiről, a költségek – szavazati arányoknak megfelelő – megosztásáról, megfizetésének módjáról és határidejéről a Társulás Elnöke rendelkezik. Tagi felmondás, Tag kizárása, illetve tagfelvétel esetén a fenti költségek újraosztása szintén az ő kötelezettsége.

5. A IX. fejezetben részletezett alapvető működési rendszerük mellett a Tagok szükség szerint egyeztető ülést is tarthatnak, akár a 3. számú melléklet szerinti körzeti, akár társulási tagi szinten (polgármester) a projektekkel kapcsolatos bármely kérdés tisztázására.

6. A tagönkormányzatok által a Társulás felé vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítésére irányadó eljárás:
A Társulás tagjai kötelezettséget vállalnak, hogy – jelen módosított társulási megállapodás hatálybalépésétől számított 30 napon belül - a pénzforgalmi szolgáltatójuknak beszedési megbízás teljesítésére adnak felhatalmazást, illetve hozzájáruló nyilatkozatot, amelynek alapján a Társulás beszedési megbízást nyújthat be a tag pénzforgalmi szolgáltatójához. A Társulás kizárólag a tag részéről vállalt – minősített többségű határozatba foglalt – legalább 60 napja lejárt teljesítési határidejű pénzügyi hozzájárulás beszedése érdekében élhet a beszedési megbízás jogával, feltéve hogy a Társulás elnökségének a jogkövetkezményekre irányuló figyelmeztetést tartalmazó írásbeli fizetési felszólítása eredménytelen maradt. A Társulás által a tag részére adott fizetési halasztás, részletfizetés a beszedési megbízás alkalmazhatóságát – a kedvezmények teljesítési határidején belül - kizárja. Amennyiben a tagnak biztosított fizetési kedvezmény bármely teljesítési (részteljesítési) határideje eredménytelenül telik el, úgy a Társulás jogosult minden további intézkedés, figyelmeztetés nélkül a beszedési megbízás haladéktalan alkalmazására.

XI/1.
A Társulási Megállapodás felmondása
és a Tag kizárása

A/ A Társulási Megállapodás felmondása:

Rendkívüli felmondás:

1.) A Társulási Megállapodásnak a Tag részéről történő év közbeni felmondásához a Társulásban részt vevő valamennyi önkormányzat képviselő-testületének a Mötv. 47. § (2) bekezdése szerinti minősített többséggel hozott jóváhagyó határozata szükséges. Év közben tehát csak akkor lehet ezen megállapodást felmondani, ha ahhoz a Társulásban résztvevő valamennyi önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul.

Rendes felmondás:

1.) Az 1.) pontban foglaltak kivételével a Társulási Megállapodást felmondani a naptári év utolsó napjával lehet. A Tag önkormányzat a képviselő-testületének a felmondásról szóló – Ötv. szerinti minősített többséggel hozott – döntését legalább három hónappal korábban köteles meghozni és a Társulás Elnöke útján a Társulás tagjaival írásban közölni.

2.) Tagok kötelezettségvállalásuk alapján és az együttműködés céljaira is tekintettel alapvetően tartózkodnak a megállapodás felmondásától. A Társulás tagjai a megállapodást csak abban az esetben mondhatják fel, ha a Társulással szemben tartozásuk, vagy egyéb kötelezettségük nem áll fenn.

B/ Tag kizárása, kiválás:

1.) Amennyiben bármely Tag a Társulási Megállapodásból, a Társulási Tanács döntéséből fakadó kötelezettségének a Társulás Elnöke részéről történt ismételt írásbeli felhívásra az abban megjelölt határidőben nem tesz eleget, úgy a Tag önkormányzatok képviselő-testületei több mint felének Ötv. szerinti minősített többséggel hozott határozatukkal a naptári év utolsó napjával fontos okból a Tagot a Társulásból kizárhatják. A kizárásról szóló döntést felhívásnak kell megelőznie, melyben a Társulás tagjai a Társulás Elnöke útján felszólítják a Tagönkormányzatot kötelezettségeinek a teljesítésére. A kizárt Tag nem mentesül automatikusan egyes kötelezettségei alól (pl. anyagi hozzájárulás), megegyezés hiányában a Társulás tagjai bírósági úton érvényesíthetik igényeiket.

2.) A Társulásból kiválni törvényben meghatározott esetben, illetve a naptári év utolsó napjával lehet. A kiválásról szóló – minősített többséggel hozott – döntést a települési önkormányzat képviselő-testülete hat hónappal korábban köteles meghozni, és azt az Elnökséggel írásban közölni.

3.) A tagi kizárás és a kiválás jogkövetkezményei azonosak a tagi felmondás esetében meghatározott jogkövetkezményekkel.

C/ Jogkövetkezmények:

1. A felmondó (kizárt, kiváló) Tag tudomásul veszi, hogy a korábban teljesített, és a felmondás (kizárás) évében esedékes költségvetési (működési) hozzájárulásának megtérítését a Társulástól nem követelheti, köteles továbbá a többi Tagnak, a Társulásnak okozott valamennyi kárt megtéríteni, valamint mentesíteni a Társulást a tagsági jogviszony megszűnése miatt keletkező - a hulladékgazdálkodási rendszerelemeket üzemeltető, a koncessziós tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesével szembeni - helytállási kötelezettsége alól.

2. A felmondó (kizárt, kiváló) Tag nem jogosult az elszámoláskor a többi Taggal és a Társulással szemben érvényesíteni a KOHÉZIÓS ALAP, illetve az állami támogatások, valamint a hulladékgazdálkodási rendszerelemek üzemeltetését végző szervezet útján kapott részarányos hozzájárulást és vagyoni előnyöket, mivel azt a pályázatot benyújtó illetve a koncessziós tárgyú közbeszerzési eljárást lefolytató Társulás részére juttatták. Köteles viszont tagsági jogviszonya megszűnésétől számított 60 napon belül elszámolni minden olyan vagyoni előnnyel, melyet az együttműködés alatt vagy annak révén szerzett.

3. Tagok döntenek abban a kérdésben is, hogy a felmondó (kizárt, kiváló) Tag részére természetbeni vagy pénzbeli megváltással, esetleg e kettő megosztásával – a Társulási Tanács jelen megállapodás IX/1. 7.) pontja szerinti minősített többséggel hozott döntésének megfelelően - a Társulás vagyonából teljesítik a Tag által ténylegesen teljesített, nem működési célú költségvetési hozzájárulásának mértékével azonos összeg, valamint a Társulásra a Tag által átruházott ingó és ingatlan, illetve vagyoni értékű jogok átruházáskori forgalmi értékének kiadását.

4. A megállapodást felmondó (kizárt, kiváló) Tag teljes kártérítési felelősséggel és esetlegesen kártalanítással tartozik a felmondásával (kizárását előidéző magatartásával, vagy mulasztásával) a többi Tagnak és a Társulásnak a projektek megvalósításával összefüggésben okozott károkért.

5. A felmondó (kizárt, kiváló) Tag ezen felelőssége kiterjed minden, a felmondással (kizárással, kiválással) összefüggő kárra, azaz különösen, de nem kizárólagosan a Társulási Tanács által elfogadott szakmai koncepció módosítására vagy a tagsági jogviszony megszűnése miatt attól eltérő koncepció megvalósításának szükségességére, a beruházás átalakítása, módosított tervek-, szervezet kialakítása, üzemeltetés költségeinek megnövekedése, beruházás elhúzódása, stb. folytán felmerülő többletköltségre és egyéb kárra. A felmondó (kizárt, kiváló) Tagot a felmondással, vagy a kizárással megszűnő tagsági jogviszonya megszűnésének időpontjától számított 5 éves időtartamra – a Társulás vagyonából történő esetleges részesedés és/vagy a közszolgáltatásból, hulladékgazdálkodási rendszer előnyeiből való részesedés arányában – kezesi felelősség terheli a Társulásnak a tagsági jogviszony megszűnéséig keletkezett kötelezettségeiért.

6. Minden Tag a megállapodás aláírásával hozzájárulását adja, hogy felmondása (kizárása, kiválása) esetén a tagi elszámolás keretében – külön nyilatkozata nélkül is – az őt megillető összegből, ellenértékből közvetlenül levonható és elszámolható a felmondó (kizárt, kiváló) Tagot terhelő teljes kár, illetve kártalanítás összege.

7. A Tagok a Társulási Megállapodás aláírásával hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy tagsági jogviszonyuk bármilyen módon való megszűnése esetére a Társulás (és a Társulás többi Tagja) a projekteket jogfolytonosan megvalósítsa. Tagok kijelentik, hogy tagsági jogviszonyuk megszűnését követően a Társulás munkáját nem akadályozzák, céljait nem lehetetlenítik el, valamint a Társulást megillető jogokra – a tagsági jogviszonnyal kapcsolatos, a C/1.)-6.) alpontokban részletezett vagyoni elszámolás lezárását követően – igényt nem formálnak.

XI/2.
Tagfelvétel

A Társulás nyílt, más önkormányzatok – amennyiben a hulladékokkal kapcsolatos feladataikat a Társulási Megállapodásban foglalt integrált regionális hulladékgazdálkodási rendszer keretein belül kívánják megoldani – a Társulás Elnökéhez intézett írásos csatlakozási kérelmet nyújthatnak be. A csatlakozási kérelemről, a csatlakozással összefüggő vagyoni, költségvetési hozzájárulásokkal kapcsolatos kérdésekről, a szavazati arányok alakulásáról a Társulási Tanács minősített többséggel hozott döntésével előzetesen állást foglal. A tagfelvétel évében a csatlakozó új Tagok a teljes költségvetési évre számított, a megállapodás XI.3.) pontja szerinti működési hozzájárulást kötelesek teljesíteni a Társulásnak, amely a csatlakozással kapcsolatos többletkiadások fedezetésre is szolgál. A Társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz valamennyi Tag önkormányzat képviselő-testületének Mötv. szerinti minősített többséggel hozott döntése szükséges.

XII.
A Társulási Megállapodás hatálya

Jelen, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 2007/I. sz. Társulási Megállapodás a Társulásban részt vevő önkormányzatok képviselő-testületeinek megállapodást jóváhagyó határozatainak meghozatalát követően lép hatályba az azt jóváhagyó és aláíró Tagönkormányzatok között.

XIII.
A Társulás megszűnése

1. A Társulás megszűnik, ha a Társulás valamennyi Tagjának képviselő-testülete Mötv. szerinti minősített többséggel hozott határozatával dönt a Társulás megszüntetéséről.

2. A Társulás Tagjai a Társulás megszűnésekor kötelesek egymással elszámolni. A Társulás megszűnése esetén a Társulás felel a kötelezettségeiért, kivéve, ha a Társulási Megállapodás ettől eltérően nem rendelkezik. A Társulás Tagjai megállapodnak abban, hogy a Társulás megszűnésekor elsősorban a fennmaradó vagyontárgyak természetbeni kiadását kérik; törekednek arra, hogy tovább működtessék a vagyontárgyakat; az ezt meghaladó fennmaradó vagyonból a ténylegesen teljesített vagyoni hozzájárulásuk arányában részesülnek. A Társulás megszűnésekor felek törekednek a vagyonnal összefüggésben felmerülő vitás kérdések valamennyi szerződő fél számára elfogadható megoldására, amennyiben ez eredménytelen lenne, felek a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhatnak.

XIV.
A nyilvánosság biztosítása

A lakossági tájékoztatás keretében a Tagok egyrészt a körzetek polgármestereinek és jegyzőinek egyeztető fórumán kívánnak a projekteknek nyilvánosságot biztosítani, másrészt a Társulási Tanács Elnöke és munkaszervezete tájékoztatja a sajtót, továbbá gondoskodik egyéb úton az érintett lakosság információval történő ellátásáról.

XV.
Záró rendelkezések

1. Tagok rögzítik, hogy amennyiben jelen megállapodás valamely rendelkezése jogszabály vagy egyéb, a feleken kívülálló ok miatt objektíve nem alkalmazható, a többi – fentiekkel nem érintett – része teljes hatályában fennmarad.

2. A Tagok kijelentik, tudomással bírnak arról, hogy az állami és KOHÁZIÓS ALAP támogatás csak a támogatási kérelem benyújtása előtt meg nem kezdett beruházáshoz igényelhető. Egyúttal nyilatkoznak arról, hogy a munkálatok még nem kezdődtek meg.

3. Tagok tudomásul veszik, hogy a körzeti meghatalmazott személyének változása esetén, a változást követő 15 napon belül az új képviselő személyét az írásos meghatalmazás egyidejű csatolásával a Társulás Elnökéhez kell bejelenteniük.

4. A Tagok vitás kérdéseiket elsősorban és kötelezően tárgyalásos úton, egymás között – szükség szerint érdekképviseleti és szakmai szervek, szervezetek bevonásával – egyeztetéssel kísérlik meg rendezni, ennek sikertelensége esetére az Egri Járásbíróság, illetve az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

5. Tagok rögzítik, hogy e megállapodásnál alkalmazták és tudomásul vették a vonatkozó magyar jogszabályokat. Ezen Társulási Megállapodás megkötésénél Tagok a vonatkozó KOHÉZIÓS ALAP előírások mellett, a Mötv., a Hgt. és a végrehajtására vonatkozó, kapcsolódó jogszabályok, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, továbbá a költségvetési szervek működésére és gazdálkodására vonatkozó egyéb jogszabályok előírásait veszik figyelembe. Az előzőekben felsorolt jogszabályok, illetve a jelen szerződés által nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai irányadók.

6. Tagok a módosításokat is tartalmazó Társulási Megállapodás egységes szerkezetbe foglalásával és ellenjegyzésével dr. Turcsányi Dániel ügyvédet bízzák meg.

A fentiek szerint ezen megállapodást – a 6. számú mellékletben feltüntetett aláírási íven – Tagok 20 eredeti példányban, mint akaratuknak és gazdasági céljaiknak mindenben megfelelőt, annak átolvasása és tartalmának megértését követően jóváhagyólag aláírták. Tagok megbízzák az ellenjegyző jogtanácsost azzal, hogy részükre a Társulási Megállapodásról egy-egy hiánytalan tartalmú másolati példányt hitelesítsen.

Kelt Egerben a Társulás székhelyén, 2013. április hó 26. napján

A Társulási Megállapodás elválaszthatatlan mellékletei:

1. sz. melléklet: a Társulás tagjainak felsorolása (megnevezés, székhely, képviselő neve, lakosságszám);
2. sz. melléklet: a Társulás, mint költségvetési szerv alapító okirata;
3. sz. melléklet: az önkormányzatok körzetenkénti jegyzéke
(önkormányzat - KSH szerinti állandó lakosságszáma – szavazati aránya)
4. sz. melléklet: körzeti meghatalmazottak jegyzéke
5. sz. melléklet: a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjainak névjegyzéke
6. sz. melléklet: a Társulási Megállapodást kötő tagok aláírási íve

Szerkesztette és ellenjegyezte Egerben a Társulás székhelyén, 2013. április hó 26. napján
dr. Turcsányi Dániel H-3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 5. I/2.

 < Vissza