Ugrás a fő tartalomhoz
2023. december 11. | Árpád

Helyi Választási Bizottság 2/2019. határozat

Létrehozva: 2019. május 17.  |  Utoljára frissítve: 2019. május 17.

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2/2019. (V.16) SZÁMÚ HATÁROZATA


1/2019. (IV.08) számú határozat

 

A Helyi Választási Bizottság az Egységben a Városért Egyesület (székhelye: 3300 Eger, Bajcsy-Zsilinszky u. 5-7. 2/14.) által 2019. április 17. napján benyújtott helyi népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következő

 

HATÁROZATOT

A Helyi Választási Bizottság a kérdés hitelesítését megtagadja.

 

A határozat ellen felülvizsgálati kérelem terjeszthető elő. Az Nsztv. 57. § (1) bekezdése alapján a helyi választási bizottságnak a kérdés hitelesítésével kapcsolatos döntése elleni felülvizsgálati kérelmet Eger Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottságánál (3300 Eger, Dobó István tér 02.) – az Egri Törvényszékhez címezve - úgy kell benyújtani, hogy az a határozat közzétételét követő tizenöt napon belül megérkezzen a helyi választási bizottsághoz. Ha a határidő utolsó napja nem munkanapra esik, a határidő csak az azt követő legközelebbi munkanapon jár le.

 

INDOKOLÁS

 

I.

Az Egységben a Városért Egyesület képviseletében Mirkóczki Zita elnök a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (Nsztv.) 35. §-a és 36. §-a alapján helyi népszavazásra javasolt kérdést nyújtott be 2019. április 17. napján a Helyi Választási Bizottsághoz, a jogszabály által rendszeresített aláírásgyűjtő ív mintapéldányán.

 

Az aláírásgyűjtő ív mintapéldányán szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy Eger Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül 2020. január 1-jét követően elektronikai hulladékot feldolgozó üzem ne működhessen?"

 

A Helyi választási Bizottság határozatát az Nsztv. 40. § (1) bekezdésében és 41. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) alapján hozta. Az Nsztv. 41. § (1) bekezdése szerint a Helyi Választási Bizottság a kérdés hitelesítéséről vagy annak megtagadásáról a benyújtásától számított harminc napon belül dönt. A helyi választási bizottság a kérdést akkor hitelesíti, ha az az Nsztv-ben a kérdéssel szemben támasztott követelményeknek megfelel.

 

A határozat meghozatalára a Helyi Választási Bizottság 2019. 05. 16.-án megtartott ülésén került sor.

 

Az Nsztv. 42. §-a alapján a helyi választási bizottság a kérdés hitelesítésével kapcsolatos határozatát nyolc napon belül az önkormányzat hivatalos lapjában vagy a helyben szokásos módon közzéteszi.

 

II.

A Helyi Választási Bizottság álláspontja szerint a hitelesíteni kért kérdés nem felel meg az Egyértelműség követelményének.

 

Az Nsztv. vonatkozó rendelkezése szerint:
39. § (1) A helyi népszavazásra javasolt kérdést úgy kell megfogalmazni, hogy arra egyértelműen lehessen válaszolni, továbbá a helyi népszavazás eredménye alapján a képviselő-testület el tudja dönteni, hogy terheli-e döntéshozatali kötelezettség, és ha igen, milyen döntés meghozatalára köteles.

 

A helyi népszavazásra javasolt kérdést úgy kell megfogalmazni, hogy arra egyértelműen lehessen válaszolni, továbbá a helyi népszavazás eredménye alapján a képviselő-testület el tudja dönteni, hogy terheli-e döntéshozatali kötelezettség, és ha igen, milyen döntés meghozatalára köteles. Mint azt a T/3479. törvényjavaslat részletes indokolása is kifejtette [lsd. Jogesetek Magyarázata 2015/1. - Közigazgatási jog]: a népszavazásra javasolt kérdés egyértelműségére vonatkozó szabályozás - az Alkotmánybíróság gyakorlatával összhangban - két elemet foglal magában: egyrészt a népszavazásra javasolt kérdésnek egyértelműen megválaszolhatónak kell lennie (választópolgári egyértelműség), másrészt a jogalkotó számára egyértelműnek kell lennie, hogy terheli-e jogalkotási kötelezettség, s ha igen, milyen jogalkotásra köteles (jogalkotói egyértelműség).
Ahhoz, hogy a választópolgár a népszavazásra feltett kérdésre egyértelműen tudjon válaszolni, az szükséges, hogy a kérdés világos és kizárólag egyféleképpen értelmezhető legyen, a kérdésre „igen"-nel vagy „nem"-mel lehessen felelni.

 

A Helyi Választási Bizottság álláspontja szerint a kérdésből önmagában nem állapítható meg egyértelműen, hogy pontosan milyen a címzetti körre, milyen létesítményekre, illetve tevékenységre vonatkozik a népszavazási kezdeményezés.

 

A hitelesíteni kért kérdés az „elektronikai hulladékot feldolgozó üzem" kifejezést használja. Jelenleg hatályos jogszabály azonban ezt a fogalmat nem határozza meg, a kifejezés nyelvtani jelentése pedig szintén nem adja meg egyértelműen a címzetti kört.

 

Hatályos jogszabály egyebekben az „elektronikai hulladék feldolgozó üzem" és a „hulladékot feldolgozó üzem" fogalmát sem ismeri, nem határozza meg.

 

Nem egyértelmű önmagában a „feldolgozó" kifejezés használata sem. Például, hogy a kérdés szempontjából miként kell értelmezni azt az esetet, ha valamely gyár, üzem, egyéb létesítmény valamely technológiai fázisban hulladékként keletkező anyagot, egy későbbi technológiai fázisban felhasznál.

 

A kérdés további egyértelműsítésére több megoldás is kínálkozik, az ebben való állásfoglalás azonban meghaladja a Helyi Választási Bizottság hatáskörét, az a kezdeményező joga és felelőssége.

 

A népszavazásra feltenni kívánt kérdésnek egyértelműen eldönthetőnek kell lennie, arra a választópolgárnak igennel vagy nemmel kell tudnia válaszolni. A leírtakból következik, hogy a kérdés sem a választópolgári, sem a jogalkotói egyértelműség kritériumát nem elégíti ki, ezáltal sérti a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 39. § (1) bekezdését.

 

A Helyi Választási Bizottság rögzíti, hogy a kérdés egyértelműsége hiányában nem tudta vizsgálni a kérdéssel szemben támasztott egyéb alkotmányos és törvényi követelményeket, így az Önkormányzati feladat- és hatáskör kérdését [Magyarország Alaptörvénye 31. cikk (2); 32. cikk (2)], a jogforrási hieralchia kérdését [Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (3)]

 

Ezen kérdések adekvát vizsgálata a jelentős fogalmi bizonytalanságok miatt csak a kérdés egyértelmű megfogalmazását követően lehetséges.

 

Mindezekre figyelemmel a Helyi Választási Bizottságnak a kérdés hitelesítésének megtagadásáról kellett rendelkeznie.

 

A határozat az Nsztv. 36. § (1) és a 39. § (1) bekezdésein, valamint a 41. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Nsztv. 57. §-án alapul.

 

Eger, 2019. május 16.

 

Dr. Csetneki Attila
Helyi Választási Bizottság Elnöke< Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!