Ugrás a fő tartalomhoz
2024. április 22. | Csilla

Megváltozott az iparűzési adó bevallás benyújtása

Létrehozva: 2023. január 11.  |  Utoljára frissítve: 2023. január 12.

Gyökeresen megváltozott a 2022. évben kezdődő adóévi iparűzési tevékenység utáni (kötegelt) iparűzési adóbevallás (22HIPAK) benyújtása (vannak olyan kisadózó vállalkozások, akik már a 2023. január 15-i bevallás benyújtási határidő miatt, napokon belül találkozhatnak az új bevallási formával)


Tisztelt Vállalkozók/Vállalkozások!

 

A „22HIPAK" nevű helyi iparűzési adóbevallási nyomtatványt – az előírt határidőig - azoknak kell majd benyújtaniuk (jellemzően 2023. május 31-ig), akik/amelyek az iparűzési adó alanyának minősülnek székhelyük, telephelyük Eger Megyei Jogú Városban található.

 

Az iparűzési adóbevallást az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben (a továbbiakban: Art.), illetve a Htv-ben meghatározott időpontig az állami adóhatóság elektronikus bevallás-kitöltő és ellenőrző rendszerén keresztül elektronikus úton közvetve székhely, telephely szerinti önkormányzati adóhatósághoz kell eljuttatni. Maga a nyomtatvány a NAV honlapjáról https://nav.gov.hu/ tölthető le, itt található a kitöltési útmutató is.

 

A Htv. új, 2023. január 1-jétől hatályos 51/Q. §-a szerint a 2022. december 31-én hatályos 39/B. § (3) bekezdése szerinti iparűzési adóalap-megállapítást alkalmazó vállalkozó (tételes adózó vállalkozó) a 2022. évben kezdődő adóévről 2023. május 31-ig nyújthat be adóbevallást. Ez azt jelenti, hogy a 2022. évben Kata-alanyként a Htv. 2022. szeptember 1-jétől hatályos 39/B. § (3) bekezdése szerinti adózást alkalmazó vállalkozót 2023. január 15-ig – a 2022. adóév tekintetében – bevallás benyújtására nem köteles az önkormányzati adóhatóság felé. Ez az adóalany a teljes 2022. adóévéről csak 2023. május 31-ig köteles egy adóbevallást benyújtani, feltéve, ha erre a Htv. 2022. december 31-én hatályos 39/B. § (6) bekezdése alapján egyébként köteles (pl.: a 2022. adóévben kedvezményt akar érvényesíteni).

 

Más a helyzet azzal az adóalannyal, aki csak a Htv. 2022. augusztus 31-ig hatályos 39/B. § (3) bekezdése szerinti egyszerűsített adóalap-megállapítást alkalmazta (azaz, a Htv. szóhasználatában kisadózó vállalkozásnak minősült), vagyis 2022. szeptember 1-jétől már nem minősült a Htv. 39/B. § (3) bekezdése szerinti tételes adózó vállalkozónak. Ennek az adózónak a 2022. év ún. kisadózó vállalkozásként eltöltött időszakáról 2023. január 15-ig kell adóbevallást benyújtania, ha erre egyénként a Htv. 2022. augusztus 31-ig hatályos 39/B. § (6) bekezdése alapján köteles. A 2022. év nem kisadózó vállalkozásként eltöltött időszaka tekintetében pedig 2023. május 31-ig esedékes, az általános szabályok szerinti bevallás-benyújtási kötelezettség terheli, hiszen 2022. szeptember 1-től már rá nem vonatkoznak az elmúlt évben hatályos Htv. 39/B. § szerinti szabályok, a főszabály lép életbe.

 

Hasonlóan iparűzési bevallást kell adni, ha a vállalkozás tevékenységét szünetelteti, ugyanis ekkor megszűnik helyi iparűzési adóalanynak lenni, mert esetében nem teljesül a vállalkozó fogalom, hiszen adóköteles tevékenységet nem végez. (Htv. 36. § Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség-, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.) Ezért ekkor adókötelezettsége is megszűnik, így záró bevallást (30 napon belül) kell adni (22HIPAK vagy már 23HIPAK). A szünetelés időszakában nincs helyi iparűzési adókötelezettség és így adófizetés sincs.

 

Folyamatosan működő vállalkozó az éves adóbevallásban jelezheti, hogy a következő adóévtől a Htv. 39/A. §-a szerinti egyszerűsített tételes adóalap-megállapítást kívánja alkalmazni, míg a tevékenységét jogelőd nélkül kezdő vállalkozó az első adóévéről szóló bevallásban jelölheti, hogy e módszerrel kívánja az adóalapját megállapítani. (Htv. 39/A (4) bek. a))

 

A tevékenységét Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat illetékességi területén kezdő vállalkozó - ide nem értve az adóköteles tevékenységét jogelőd nélkül kezdő vállalkozót - a bejelentkezési, változás-bejelentési nyomtatványon jelenti be az önkormányzati adóhatóság számára. A bejelentkezési, változás-bejelentési nyomtatvány végrehajtható okiratnak is minősül. Ez utóbbi nyomtatványt nem a NAV-on keresztül, hanem önkormányzatonként az Elektronikus Önkormányzati Portálon https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap nyújtható be az adott önkormányzat felé (Ügyintézés bejelentkezéssel => EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA => Ügyindítás => Adóügyi ágazat és Általános adónyomtatványok ügytípus => BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS). (Htv. 39/A (4) bek. b))

A 2022. évtől kezdődően az adózók ún. kötegelt bevalláson tudják az adóbevallási kötelezettségüket teljesíteni.

 

A nyomtatvány „A" és „M" típusú lapokból áll, hasonlóan több bevallási nyomtatványhoz. Az iparűzési adó esetében azonban a kötegelt nyomtatványt az teszi különlegessé, hogy az egyes önkormányzatokhoz benyújtandó adattartalom önkormányzatonként eltér. Minden önkormányzat csak a saját illetékességi területén létesült telephely / székhely utáni adókötelezettségi adatokat kapja meg. Ehhez az állami adóhatóság elektronikus rendszere a nyomtatványokat feldarabolja „A" és „M" lapokra, majd minden egyes „A" lapból a továbbítandó „M" lapok számának megfelelő másolatot készít és ezekhez az adott önkormányzatnak szóló „M" lapo(ka)t párosítja és az így képzett csomagokat továbbítja az önkormányzat részére.

 

A 22HIPAK nyomtatványon egy adott időszakra csak egy adóalap megállapítási módszer választható, így amennyiben az adózó év közben KATA alanyiságot keletkeztet vagy szüntet meg, és emiatt adóalap megállapítás módszert vált, akkor a két külön időszakra két külön nyomtatványt kell benyújtani. Ez csak a tételes iparűzési adóalap megállapítást választó KATA alanyok esetében állhat fenn, és ilyenkor figyelembe kell venni az eltérő bevallási határidőket. Ez alól az az eset képez kivételt, ha az adózó a teljes adóévben a tételes adóalap-megállapítást választó KATA alanyiság mellett őstermelő tevékenysége révén is adóalanynak minősül, ekkor egy nyomtatványon lehet és kell is az adóbevallást teljesíteni.

 

A 2022. évre vonatkozó nyomtatvány kötegelt változatban érhető el, így adózónként és adóévenként egy bevallás benyújtására van szükség, minden telephelyre külön „M" lap beadásával. A bevallások szétbontását a Nemzeti Adó- és Vámhivatal informatikai rendszere végzi, így minden önkormányzat a főlapokat és a rá vonatkozó M lapokat kapja meg. A Htv. 42/D § (2) bekezdése alapján az állami adóhatóság ellenőrzi és a számszaki hibát, ellentmondást nem tartalmazó, szétbontott nyomtatványokat megküldi a bevallással érintett önkormányzatok részére.

 

Az egy önkormányzathoz benyújtott adóbevallások esetében az eddigi megszokottól az az eltérés, hogy a továbbiakban a számszaki hibák ellenőrzése miatt nem fogadható el olyan bevallás, ami nem teljes adattartalommal kerül beküldésre.

 

Szeretnénk felhívni a figyelmet annak a fontosságára, hogy az adózó az ÁNYK programban beküldött fájlt tárolja el saját maga részére, hogy ezzel megkönnyítse a későbbi önellenőrzéseket.

Az önellenőrzéseket ezentúl nem a nyomtatvány fő lapján, hanem az adott önkormányzat „M" lapján lehet jelölni, ugyanígy az ismételt önellenőrzéseket is. Ez nem jelent változást az egy önkormányzathoz benyújtott bevallások esetében.

 

Valamely, egynél több önkormányzatnál iparűzési adókötelezettséggel rendelkező vállalkozó esetén (pl.: ha az adózó a székhelyén kívül más önkormányzat illetékességi területén is rendelkezik a Htv. szerinti telephellyel vagy több önkormányzat illetékességi területén is találhatóak a Htv. szerinti telephelyei) előfordulhat, hogy az adózó valamely önkormányzat felé elmulasztja a fennálló iparűzési adókötelezettségéről szóló bevallás benyújtását (ezen önkormányzat vonatkozásában nem tölt „M" lapot). Ilyen esetben az ezen önkormányzat részére továbbíttatni kívánt „M" lapon az „Önellenőrzés/Ismételt önellenőrzés/ Előző bevallásban kimaradt telephely jelölése" mezőben a „K" értéket – „Előző bevallásban kimaradt telephely jelölése" – kell beírni. Ha pedig az újonnan (előzmény nélkül) benyújtott pótlap léte okán a többi önkormányzatra jutó adóalap/bevallandó adó összege megváltozik, akkor ez utóbbi önkormányzatok „M" lapján ezt a tényt az „Önellenőrzés/Ismételt önellenőrzés" mező kitöltésével kell jelölni.

 

A több önkormányzathoz benyújtott bevallások esetén az önellenőrzések folyamata a következő: Amennyiben az összes „M" lap közül legalább 1-en be van jelölve az „Önellenőrzés/Ismételt önellenőrzés/Előző bevallásban kimaradt telephely jelölése" mező, úgy az állami adóhatóság rendszere csak azon önkormányzatok számára küldi meg a szétbontott nyomtatványt, akiknél az „M" lapon ez a mező ki van töltve. Azon „M" lapokat, ahol ez a mező nincs kitöltve, de másik „M" lapon ez a mező kitöltött, az állami adóhatóság számítástechnikai rendszere a számszaki ellenőrzés után továbbítás nélkül törli.

 

A bevallás-benyújtás módjától függetlenül a Htv. 9. §-a értelmében helyi adóügyben, így iparűzési adóügyben is az az önkormányzati adóhatóság jár el első fokon, amelynek önkormányzata a helyi iparűzési adót bevezette, így iparűzési adóügyben hatósági eljárásra, adózói tájékoztatásra csak az önkormányzati adóhatóság jogosult és kötelezett. A helyi iparűzési adófizetési kötelezettséget az adót megállapító önkormányzat iparűzési adó beszedési számlájára kell megfizetni.

 

Az adózó 2023. január 1. napjától esedékessé váló helyi iparűzési adóelőleg és helyi iparűzési adó fizetési kötelezettségét a Magyar Államkincstár által a helyi iparűzési adót bevezetett illetékes önkormányzat részére e célból euró vagy amerikai dollár devizanemben történő adófizetésre nyitott számlára történő átutalással is teljesítheti. (Erről részletes tájékoztatót olvashatnak honlapunkon.)

 

A forintban történő helyi iparűzési adószámla változatlan, itt közvetlenül is utalhatnak forintban az önkormányzatunk számlájára. Eger MJV. Önkormányzat Helyi iparűzési adó beszedési számla 12033007-00102883-02200006.

 

Köszönjük szíves közreműködését.

 

Eger, 2023. január hó.

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága< Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!