Ugrás a fő tartalomhoz
2024. július 22. | Magdolna

ADÓNAPTÁR

Létrehozva: 2012. december 30.  |  Utoljára frissítve: 2024. január 10.

Fontosabb adóbevallási, adatbejelentési, bejelentési és fizetési határidők


Helyi adók

 

Az adózónak az építményadóról az adókötelezettség keletkezését, illetve változását követő tizenöt napon belül kell adatbejelentését teljesítenie. Nem kell újabb adatbejelentést benyújtani mindaddig, ameddig az adóalany körülményeiben, az adó tárgyában nem következik be adókötelezettséget érintő változás.
Ha az építményadó alanya külföldön bejegyzett szervezet, egyéb szervezet, az adóalany az építményadóról szóló adatbejelentés kiegészítő lapján feltünteti - az adóév első napjának megfelelő állapot szerint - a szervezet, egyéb szervezet tagjainak (részvényeseinek) nevét (elnevezését), lakóhelyét (székhelyét), és az egyes tagokat megillető tulajdoni részesedés arányát.

 

Az adózónak a helyi iparűzési tevékenysége után - ha törvény másként nem rendelkezik - az adóról az adóévet követő év ötödik hónap utolsó napjáig kell az adóbevallást benyújtani.

 

A vállalkozó – egyes kivételekkel - a helyi iparűzési adóban az előlegfizetési időszakra - az egyes esedékességi időpontokra eső összeg feltüntetésével önkormányzatonként - adóelőleget köteles az alábbi esetekben bejelentkezéssel egyidejűleg az adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon bejelenteni, illetve minden más esetben a bevallás-benyújtással egyidejűleg bevallani. Az adóköteles tevékenységét az önkormányzat illetékességi területén az adóév közben kezdő, valamint az átalakulással, egyesüléssel, szétválással létrejött vállalkozó esetén az előlegfizetési időszak az adókötelezettség, átalakulás, egyesülés, szétválás, adóbevezetés kezdő napjától az azt követő adóév első félévének utolsó napjáig terjedő időtartam. Nem kell adóelőleget bejelenteni, bevallani az előtársaságnak, az adóköteles tevékenységet jogelőd nélkül kezdő vállalkozónak az első adóelőleg-fizetési időszakra, az adóalanyként megszűnő vállalkozónak, továbbá arra az előlegfizetési időpontra, amelyre a vállalkozó már vallott be adóelőleget.

 

A bejelentés szabályai 2019. július 1-jétől a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 42/E.§-a szerint megváltoztak.

 

Az adóalany a jövőben esedékessé váló adójára tekintettel előrehozott adót fizethet, ennek részletszabályait a Htv. 41/A. §-a szabályozza.

 

A Htv. 42/D. §-a alapján az adózó a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét - ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést - és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon, az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó adókról szóló bevallások benyújtására vonatkozó rendelkezések értelemszerű alkalmazásával teljesítheti.

 

A naptári évtől eltérő üzleti évet választó vállalkozó a helyi iparűzési adóban az adómegállapítási, bevallási, adófizetési kötelezettségét az üzleti év első napján hatályos szabályok szerint teljesíti.

 

Az adóbeszedésre kötelezettnek az idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követő hónap tizenötödik napjáig kell adóbevallást benyújtani.

 

Soron kívüli adóbevallásra és a felszámolási eljárás, végelszámolás, kényszertörlési eljárás esetén teljesítendő bevallásokra eltérő szabályok vannak életben, erre vonatkozóan az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.) 52.-53.§-aiban foglaltakat kell alkalmazni.

 

Magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés bejelentése

 

A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 143.§-a alapján a magánfőző a magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést, valamint a bejelentett adatokban történt változást az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz (ASP-ADO-42B, EGERJÖVBEJ). A bejelentés tartalmazza a magánfőző nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés időpontját, a desztillálóberendezés űrtartalmát és tárolásának, használatának helyét, ha az eltér a magánfőző lakcímétől.

 

 

 

 

Határidő Bevallás, bejelentés Nyomtatvány száma Jogszabályi háttér
január 15. Építményadó adókötelezettségben bekövetkezett változás bejelentése ASP-ADO-031
EGER2431
Art. 2. sz. melléklet II.A. 4. pont
január 15. Idegenforgalmi adó - 2023. december havi adóbevallás teljesítése ASP-ADO-035
EGER2335
Art. 2. sz. melléklet II.A. 3. pont
február 15. Idegenforgalmi adó - 2024. január havi adóbevallás teljesítése ASP-ADO-035
EGER2435
Art. 2. sz. melléklet II.A. 3. pont
február 25. Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó - kifizetőt terhelő adó bevallása ASP-ADO-050 Szja.tv. 73.§ (7)
március 15. Idegenforgalmi adó - 2024. február havi adóbevallás teljesítése ASP-ADO-035
EGER2435
Art. 2. sz. melléklet II.A. 3. pont
március 20. Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó - magánszemélyt terhelő adó bevallása ASP-ADO-050 Szja.tv. 73.§ (2)
április 15. Idegenforgalmi adó - 2024 március havi adóbevallás teljesítése ASP-ADO-035
EGER2435
Art. 2. sz. melléklet II.A. 3. pont
május 15. Idegenforgalmi adó - 2024. április havi adóbevallás teljesítése ASP-ADO-035
EGER2435
Art. 2. sz. melléklet II.A. 3. pont
május 31. Helyi iparűzési adó - 2023. évi adóbevallás teljesítése 23HIPAK Art. 2. sz. melléklet II.A. 1.a. pont
június 15. Idegenforgalmi adó - 2024. május havi adóbevallás teljesítése ASP-ADO-035
EGER2435
Art. 2. sz. melléklet II.A. 3. pont
július 15. Idegenforgalmi adó - 2024. június havi adóbevallás teljesítése ASP-ADO-035
EGER2435
Art. 2. sz. melléklet II.A. 3. pont
augusztus 15. Idegenforgalmi adó - 2024. július havi adóbevallás teljesítése ASP-ADO-035
EGER2435
Art. 2. sz. melléklet II.A. 3. pont
szeptember 15. Idegenforgalmi adó - 2024. augusztus havi adóbevallás teljesítése ASP-ADO-035
EGER2435
Art. 2. sz. melléklet II.A. 3. pont
október 15. Idegenforgalmi adó - 2024. szeptember havi adóbevallás teljesítése ASP-ADO-035
EGER2435
Art. 2. sz. melléklet II.A. 3. pont
november 15. Idegenforgalmi adó - 2024. október havi adóbevallás teljesítése ASP-ADO-035
EGER2435
Art. 2. sz. melléklet II.A. 3. pont
december 15. Idegenforgalmi adó - 2024. november havi adóbevallás teljesítése ASP-ADO-035
EGER2435
Art. 2. sz. melléklet II.A. 3. pont

 


Fontosabb általános adófizetési határidők

 

Ha a helyi adóban az esedékes adó összege az ezer forintot nem éri el, akkor azt az adózónak kizárólag akkor kell megfizetnie, amikor a meg nem fizetett és a jövőben esedékessé váló adó együttes összege az ezer forintot eléri. Az ezer forintot el nem érő, korábban esedékessé vált adó után - az adónemben ezer forintot elérő adófizetési kötelezettség esedékességéig - késedelmi pótlék nem számítható fel. Az önkormányzati adóhatóság az adónemben túlfizetésként fennálló, ezer forintot el nem érő adót nem téríti vissza, azt a jövőben esedékes - az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott - adóra, egyéb közteherre számolja el.

 

Helyi adók

 

Az adózó a helyi iparűzési tevékenység utáni adóban az adóelőlegét az adóév harmadik hónapjának tizenötödik napjáig, valamint kilencedik hónapjának tizenötödik napjáig fizeti meg; a megfizetett adóelőleg, valamint az adóévre megállapított adó pozitív különbözetét az adóévet követő év ötödik hónapjának utolsó napjáig fizeti meg, illetve a túlfizetést ettől az időponttól igényelheti vissza.

 

Az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett, vagy beszedni elmulasztott idegenforgalmi adót az adóbevallás benyújtására nyitva álló határnapig fizeti meg.

 

Az adózó - az adóról szóló önkormányzati rendelet évközi hatálybalépése esetét kivéve - az építményadót a naptári évben félévente, két egyenlő részletben - végrehajtható okirat alapján - március hónap tizenötödik napjáig, valamint szeptember hónap tizenötödik napjáig fizeti meg.

  

 

Határidő Befizetés Jogszabályi háttér
január 12. Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó - kifizető által a jövedelemből levont adó befizetése Szja.tv. 73. § (7)
január 12. Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó - magánszemély által fizetendő személyi jövedelemadó befizetése Szja.tv. 73. § (5)
január 15. Idegenforgalmi adó - 2023. december hónapban beszedett adó befizetése Art. 3. sz. melléklet II. A. 3. pont
február 12. Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó - kifizető által a jövedelemből levont adó befizetése Szja.tv. 73. § (7)
február 15. Idegenforgalmi adó - 2024. január hónapban beszedett adó befizetése Art. 3. sz. melléklet II. A. 3.
március 12. Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó - kifizető által a jövedelemből levont adó befizetése Szja.tv. 73. § (7)
március 15. Építményadó - éves adó első részletének megfizetése Art. 3. sz. melléklet II. A. 4.
március 15. Idegenforgalmi adó - 2024. február hónapban beszedett adó befizetése Art. 3. sz. melléklet II. A. 3.
március 15. Helyi iparűzési adó - adóelőleg első részletének megfizetése Art. 3. sz. melléklet II. A. 1. a.
április 12. Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó - kifizető által a jövedelemből levont adó befizetése Szja.tv. 73. § (7)
április 12. Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó - magánszemély által fizetendő személyi jövedelemadó befizetése Szja.tv. 73. § (5)
április 15. Idegenforgalmi adó - 2024. március hónapban beszedett adó befizetése Art. 3. sz. melléklet II. A. 3.
május 12. Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó - kifizető által a jövedelemből levont adó befizetése Szja.tv. 73. § (7)
május 15. Idegenforgalmi adó - 2024. április hónapban beszedett adó befizetése Art. 3. sz. melléklet II. A. 3.
május 31. Helyi iparűzési adó - a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetének megfizetése Art. 3. sz. melléklet II. A. 1. c)
június 12. Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó - kifizető által a jövedelemből levont adó befizetése Szja.tv. 73. § (7)
június 15. Idegenforgalmi adó - 2024. május hónapban beszedett adó befizetése Art. 3. sz. melléklet II. A. 3.
július 12. Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó - kifizető által a jövedelemből levont adó befizetése Szja.tv. 73. § (7)
július 12. Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó - magánszemély által fizetendő személyi jövedelemadó befizetése Szja.tv. 73. § (5)
július 15. Idegenforgalmi adó - 2024. június hónapban beszedett adó befizetése Art. 3. sz. melléklet II. A. 3.
augusztus 12. Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó - kifizető által a jövedelemből levont adó befizetése Szja.tv. 73. § (7)
augusztus 15. Idegenforgalmi adó - 2024. július hónapban beszedett adó befizetése Art. 3. sz. melléklet II. A. 3.
szeptember 12. Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó - kifizető által a jövedelemből levont adó befizetése Szja.tv. 73. § (7)
szeptember 15. Építményadó - éves adó második részletének megfizetése Art. 3. sz. melléklet II. A. 4.
szeptember 15. Idegenforgalmi adó - 2024. augusztus hónapban beszedett adó befizetése Art. 3. sz. melléklet II. A. 3.
szeptember 15. Helyi iparűzési adó - adóelőleg második részletének megfizetése Art. 3. sz. melléklet II. A. 1. a.
október 12. Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó - kifizető által a jövedelemből levont adó befizetése Szja.tv. 73. § (7)
október 12. Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó - magánszemély által fizetendő személyi jövedelemadó befizetése Szja.tv. 73. § (5)
október 17. Idegenforgalmi adó - 2024. szeptember hónapban beszedett adó befizetése Art. 3. sz. melléklet II. A. 3.
november 12. Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó - kifizető által a jövedelemből levont adó befizetése Szja.tv. 73. § (7)
november 15. Idegenforgalmi adó - 2024. október hónapban beszedett adó befizetése Art. 3. sz. melléklet II. A. 3.
december 12. Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó - kifizető által a jövedelemből levont adó befizetése Szja.tv. 73. § (7)
december 15. Idegenforgalmi adó - 2024. november hónapban beszedett adó befizetése Art. 3. sz. melléklet II. A. 3.

 

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatánál használt adószámlák nevei és számai itt található: http://www.eger.hu/hu/adougyek/szamlaszamok

 

 

Kelt: Eger, 2024. január

 

 

 Eger Megyei Jogú Önkormányzati Adóhatóság elérhetőségei:

 

E-mail cím: ado@ph.eger.hu Honlap cím: www.eger.hu
Telefonszám: +36 (36) 523-700
Ügyfélfogadás helye: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó István tér 2.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 13.00-16.00 óráig, Szerda: 8.00-12.00 óráig és 13.00-17.00 óráig, Péntek: 8.00-12.00 óráig

 

ePapír benyújtás: Címzett: EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, Témacsoport: Önkormányzati igazgatás, Ügytípus: Adóügyek.
https://epapir.gov.hu/

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága Központi Rendszerben lévő
Hivatali Kapu elérhetősége:
HIVATAL RÖVID NEVE: EGERADO;
HIVATAL TELJES NEVE: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága;
KRID: 644093165

 

 

 

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!