Ugrás a fő tartalomhoz
2024. június 21. | Alajos

Önkormányzati Hirdetmény

Létrehozva: 2020. december 21.  |  Utoljára frissítve: 2020. december 22.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármestere 2020. december 21-én megalkotta az alábbi rendelet, így azt kihirdetem:


 

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 51/2020 (XII.21) önkormányzati rendelete
a helyi iparűzési adóról szóló 12/2012 (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. § (1) és 6. § e) bekezdéseinek felhatalmazása alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

 

1.§


Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a helyi iparűzési adóról szóló 12/2012. (III. 30.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban HipaÖr.) 1.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.§ (1) Az adókötelezettség kiterjed Eger Megyei Jogú Város illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenységre."

 

2.§


A HipaÖr. 4.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„4.§ (1) Az adó évi mértéke a Htv.-ben meghatározott adóalap 2%-a."

 

3.§


A HipaÖr. 5.§ (1)-(2) bekezdései a következőkre változnak:


„5.§ (1) Azon vállalkozó, akinek a Htv. 39. § (1) bekezdés, illetőleg a 39/A. §, vagy 39/B. § alapján számított vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot 50%-os mértékű helyi iparűzési adókedvezményre jogosult.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően 50%-os mértékű helyi iparűzési adókedvezményre jogosult az a háziorvos, védőnő vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg."

 

4.§

 


A HipaÖr. 7.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„7.§ (1) Az adózó a befizetési kötelezettséget – ha erről más jogszabály eltérően nem rendelkezik - csoportos beszedési megbízással, terminál útján történő bankkártyás fizetéssel (POS,), illetve internetes felületen bankkártyás (VPOS, EFER) vagy AFR fizetéssel is teljesítheti."

 

5.§


Hatályát veszti a HipaÖr. 2.§ 1. pontja, 3.§-a, 4. § (2) bekezdése, 5.§ (3) bekezdése, 6.§-a, 7. § (2)-(4) bekezdései.

 

6.§


A HipaÖr. 8.§-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„8. § (1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény és az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény rendelkezései az irányadók.
(2) Ez a rendelet 2013. január 1. napjával lép hatályba.
(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályon kívül kerül Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 59/2009. (XI. 27.) alaprendelete és az ezt módosító 44/2010. (XII. 17.) számú rendelete is."

 

 

Záró rendelkezések
7.§

 


(1) E rendelet rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és 2021. január 2-án hatályát veszti.

 

Mirkóczki Ádám                                              Dr. Bánhidy Péter
polgármester                                                        jegyző

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!