Ugrás a fő tartalomhoz
2024. április 22. | Csilla

Önkormányzati Hirdetmény

Létrehozva: 2021. január 14.  |  Utoljára frissítve: 2021. január 14.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármestere 2021. január 14. napján megalkotta az alábbi rendeletet, így azt kihirdetem:


 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2021. (I. 14.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról

és azok térítési díjairól szóló 14/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. CXXVIII. évi törvény 46. § (4) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (1), valamint 45.§ (1) bekezdésében, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

 

Módosuló rendelkezések

1. §

 

A rendelet 5. § (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

5.§. (6) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásért az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege ötszörösét meghaladó jövedelem esetén a rendelet 1. melléklete „Intézményi térítési díj" háromszorosát kell fizetni.

 

2.§

 

A rendelet 24. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

24.§. (3) A támogató szolgálat keretében végzett személyi szállítás díját - a rendszeres szolgáltatást igénybe vevők esetében szociális körülményeikre való tekintettel - a szolgáltatást nyújtó intézmény vezetője, legfeljebb 20%-kal csökkentheti. Az egyszeri, száz km-t meghaladó hosszúságú utak esetében a térítési díj 50-%-kal csökkenthető.
Azon szociálisan rászorult ellátottak esetében, akik a támogató szolgáltatás mellett rendszeresen és egyidejűleg nappali ellátást és étkeztetést is igénybe vesznek, az intézmény vezetője méltányosságból 40%-kal csökkentheti a térítési díjat.

 

Záró rendelkezések

 

3. §

 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

 

Mirkóczki Ádám                                                                                  Dr. Bánhidy Péter
polgármester                                                                                            jegyző

 

 

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!