Ugrás a fő tartalomhoz
2024. április 22. | Csilla

Önkormányzati Hirdetmény

Létrehozva: 2021. február 01.  |  Utoljára frissítve: 2021. február 01.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármestere 2021. január 29. napján megalkotta az alábbi önkormányzati rendeletet, így azt kihirdetem:


 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

3/2021 (I. 29) önkormányzati rendelete

Eger Megyei Jogú Város Alapokmányáról szóló

28/2011.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosítására.

 

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. CXXVIII. évi törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bek. d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1. §

 

Eger Megyei Jogú Város Alapokmányáról szóló 28/2011.(VI.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 39. szakasz (1) bekezdése a Városi Szociális és Családügyi Bizottság, a Városimázs Bizottság és a Városképi és Környezetvédelmi Bizottság megszüntetésével az alábbiak szerint módosul:

 

(1) Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése állandó bizottságai és létszámuk:
1.1 Városi Szociális, Urbanisztikai és Kulturális Bizottság 9 fő
1.2 Városgazdálkodási Bizottság 7 fő
1.3 Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 7 fő

 

2.§

 

A rendelet 46 §. (1) bekezdés első mondata az alábbiak szerint módosul:

A közgyűlés jelen rendelet 1-4 Mellékletében foglaltak szerint biztosít döntési jogot a bizottságoknak és a polgármesternek: ezek a Közgyűlés által átruházott hatáskörök.

 

3.§

 

A rendelet 47 §. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(3) Ott, ahol Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének önkormányzati rendelete:
1. Emberi Erőforrás Bizottság elnevezést említ, azon a Városi Szociális, Urbanisztikai és Családügyi Bizottság,
2. Városi Szociális és Családügyi Bizottságot említ, azon Városi Szociális, Urbanisztikai és Családügyi Bizottság,
3. Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnevezést említ, azon a Városi Szociális, Urbanisztikai és Családügyi Bizottság,
4. Városimázs Bizottságot említ, azon a Városi Szociális, Urbanisztikai és Családügyi Bizottság,
5. Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottságot említ, azon a Városi Szociális, Urbanisztikai és Családügyi Bizottság,
6. Városképi – és Környezetvédelmi Bizottságot említ, azon a Városi Szociális, Urbanisztikai és Családügyi Bizottság,
7. Költségvetési és Gazdálkodási Bizottságot említ, azon a Városgazdálkodási Bizottság,
8. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnevezést említ, azon Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnevezést kell érteni.

 

4.§

 

A Rendelet 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép. A Rendelet 2. és 5. mellékletei hatályon kívül helyezésre kerülnek. A Rendelet 3. melléklete számozása 2. mellékletre változik, a Rendelet 4. melléklete számozása 3. mellékletre változik, a Rendelet 7. melléklete számozása 4. mellékletre változik.

 

5.§


(1) Ez a Rendelet 2021. február 1-én lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
(2) A Rendelet hatályba lépésével egyidejűleg megszűnik Városi Szociális és Családügyi Bizottság, a Városimázs Bizottság és a Városképi és Környezetvédelmi Bizottság.

 

       MIRKÓCZKI ÁDÁM                                                                            DR. BÁNHIDY PÉTER
            polgármester                                                                                                jegyző

 

 

1.Melléklet


EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
VÁROSI SZOCIÁLIS, URBANISZTIKAI ÉS KULTURÁLIS
BIZOTTSÁGA
RÉSZLETES FELADATÁRÓL ÉS HATÁSKÖRÉRŐL

 

A bizottság szociális területen ellátandó feladatai:

I. A Bizottság állásfoglalásával benyújtható előterjesztések:
1. a köznevelési megállapodások megkötése,
2. a szociális és gyermekjóléti szolgáltatási koncepció,
3. az egészségügy területét érintő koncepciók,
4. a lakáspolitika irányelvei.

II. A bizottság Közgyűlés által átruházott hatáskörében hozott döntései:
1. Jóváhagyja a nevelési intézmény továbbképzési programját, értékelését, módosítását, ha a meghozandó döntés költségvetési pénzügyi kihatással nem jár.
2. Jóváhagyja a szociális és a gyermekjóléti intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatait és Szakmai Programjait.
3. Dönt lakáscsere iránti kérelmekről.
4. Dönt a lejárt határidejű lakásbérleti jogviszony hosszabbítási kérelmekről.
5. Dönt az állami intézményfenntartó központnak a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (3) bekezdésében meghatározott döntéseihez szükséges működtető önkormányzati véleményről.
6. Dönt az Arany János Tehetséggondozó Programban Eger város képviseletében részt vevő tanulók tanévenkénti támogatásáról.

III. A bizottság további feladatai:
1. Véleményezi az önkormányzat költségvetési folyamatait, különös tekintettel a feladatkörébe tartozó intézményekre, az ágazat költségvetési pénzeszközeire.
2. Véleményezi a feladatkörébe tartozó intézmények létesítését, átszervezését, megszüntetését, valamint profiljuk meghatározását.
3. Véleményezi a feladatköréhez tartozó intézmények vezetői állásának pályázatait, a munkáltatói jogkör gyakorlásával összefüggő intézkedéseket, vezetői állás betöltését, felmentést.
4. Véleményezi a feladatköréhez tartozó ágazati kitüntetések és díjak odaítélését.
A. Köznevelés területén:
1. Véleményezi:
1.1. a köznevelési ágazatot érintő stratégiai dokumentumok módosítását, kiegészítését,
1.2. az éves költségvetésben jóváhagyott köznevelési célú pénzeszközök felhasználását,
1.3 a köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos javaslatokat,
1.4. a köznevelési koncepciót.

2. Együttműködik a köznevelés területén működő intézményfenntartókkal
B. Egészségügy területén:
1. Javaslatot tesz:
1.1. a rendelők telephelyeinek kijelölésére és a működtetéssel kapcsolatos döntésekre.
1.2. a költségvetésben meghatározott egészségügyi fejlesztési előirányzatok felhasználására.
1.3. az egészségügyi közszolgáltatások működtetésének feladat-ellátási szerződéssel történő átadására más önkormányzat, vagy nem önkormányzati szolgáltató részére.
1.4. az egészségügyet érintő önkormányzati rendeletekre.

2. Javaslatot tesz az ellátások nyújtásához szükséges intézményi keretek meghatározására.

3. Részt vesz szakmai felszereltségük és műszaki állapotuk ellenőrzésében.

4. Véleményezi a közgyűlés más bizottságainak intézkedéseit, előterjesztéseit az egészségügy szempontjából.

5. Közreműködik az egészségügy területét érintő városi koncepciók kidolgozásában.

6. Együttműködik az egészségügy területén működő civil szervezetekkel, javaslatot tesz a támogatásukra.

7. Együttműködik a város lakosságát érintő egészségügyi kérdésekben más egészségügyi szolgáltatókkal, a szolgáltatók fenntartóival, valamint a betegek érdekvédelmi szervezeteivel és a betegjogi képviselővel.

8. Előzetesen véleményezi az egészségügyi alapellátási feladatokat, a nem alkalmazotti jogviszonyban ellátó háziorvosokkal, házi gyermekorvosokkal és fogorvosokkal kötendő szerződéseket.

C. Szociális és gyermekjóléti ellátások, szolgáltatások területén:
1. Javaslatot tesz
1.1. a szolgáltatások telephelyeinek kijelölésére és a működtetéssel kapcsolatos döntésekre.
1.2. a szociális törvényben, a gyermekvédelmi törvényben és egyéb jogszabályokban meghatározott pénzbeli, természetbeni ellátások és személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások igénybevételére és azok térítési díjaira vonatkozó helyi szabályozásra.
1.3. a szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi közszolgáltatások működtetésének feladat-ellátási szerződéssel történő átadására más önkormányzat, vagy nem önkormányzati szolgáltató részére.
2. Javaslatot tesz a szolgáltatások nyújtásához szükséges intézményi keretek meghatározására.
3. Részt vesz szakmai felszereltség és műszaki állapot ellenőrzésében.
4. Véleményezi a polgármester által első fokon hozott határozata ellen benyújtott fellebbezéseket.
5. Közreműködik a szociális és gyermekjóléti szolgáltatási koncepció, és az esélyegyenlőségi terv kidolgozásában.
6. Együttműködik a szociális gondoskodás és a gyermekvédelem területén működő civil szervezetekkel, javaslatot tesz a támogatásukra.
7. Véleményezi a közgyűlés más bizottságainak intézkedéseit, előterjesztéseit szociális és gyermekvédelmi szempontból.
8. Együttműködik a város lakosságát érintő szociális és gyermekjóléti kérdésekben más szolgáltatókkal, a szolgáltatók fenntartóival, valamint az ellátottak érdekvédelmi szerveivel, és az ellátottak jogi képviselővel.

D. Lakásügy területén
1. Közreműködik a lakáspolitika irányelveinek alakításában.

2. Véleményezi a lakásokkal kapcsolatos költségvetési előirányzatokat.

3. Részt vesz a bérlakás építési program előkészítésében.

4. Részt vesz a bérlakások hasznosításával kapcsolatos közgyűlési döntések előkészítésében.

5. Véleményezi a lakások bérbeadásának, a lakáshoz jutás támogatásának önkormányzati feltételrendszerét meghatározó szabályozását.

6. Javaslatot tesz a helyi lakáscélú támogatások odaítélésére.

7. Javaslatot tesz az önkormányzati bérlakáshoz jutók névjegyzékére.

8. Javaslatot tesz szociális lakbér megállapítása vagy elutasítása ellen benyújtott fellebbezés elbírálására.

9. Felmentést ad – Nyugdíjasházi bérlők esetén – a házastársak egyikének a nyugdíjkorhatár betöltése alól.

A bizottság urbanisztikai területen ellátandó feladatai:
I. A Bizottság állásfoglalásával benyújtható előterjesztés:
1. Állást foglal a beruházási és felújítási műszaki programokról, a nagy jelentőségű, illetve városképet érintő rendezvényeknél a közterület-használatról, a közterületen elhelyezésre kerülő, városképet is befolyásoló utcabútor-, hirdető-, valamint információs rendszerekről. Állást foglal a társasházak önerős felújításához nyújtható támogatások, és a központi, állami, illetve kormányzati pályázati támogatások ügyében.
2.
II. A Közgyűlésre kizárólag a Bizottság által benyújtandó előterjesztés:
Előkészíti a településrendezési szerkezeti és szabályozási terveket, a helyi építési szabályzatot, az azok módosítására irányuló javaslatokat, a nagyobb jelentőségű koncepciókat, stratégiákat, a környezetterhelés csökkentését szolgáló helyi intézkedéseket, a környezetvédelmi programokat, a helyi védelem alá helyezést és azokat a Közgyűlés elé terjeszti.

III. A Bizottság Közgyűlés által átruházott hatáskörében hozott döntései
1. Dönt:
1.1. a Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanács véleményét figyelembe véve a védelembe vett épület fenntartásának támogatására kiírt pályázatról, a támogatás mértékéről,
1.2. a környezetvédelmi alap felhasználásáról,
1.3. az önerős közműépítés támogatására megjelölt költségvetési összeg felhasználásáról,
1.4. a vendéglátó-ipari előkertek, teraszok utcaképi megjelenéséről, üzemeltetési feltételeiről.
1.5. a választókörzeti körzeti feladatokhoz biztosított előirányzat felhasználásáról,
1.6. hatályon kívül helyezve
1.7. közcélú zöldfelületek terhére kialakítható parkolóhelyekről.
1.8. a szakértői anyagokkal alátámasztott előterjesztés alapján dönt a gépjármű parkolás saját telken való biztosíthatóság kérdéséről, valamint az OTÉK által előírt parkolóhelyek számának csökkentéséről.
1.9. A védelem alatt lévő épület elbontása esetén arról, hogy vagy az eredeti rekonstrukciója, vagy az eredeti léptékének, tömegének, paramétereinek megfelelő új épület készüljön.
1.10. az egycsatornás gyűjtőkémények felújítására beérkezett pályázatokról.

1.11. a településrendezési szerződés megkötéséhez szükséges telepítési tanulmánytervről.
1.12. a külső kérelemre induló szabályozási terv módosítások indokoltságáról.

IV. A Bizottság további feladatai:
1. Koordinálja a városüzemeltetéssel, a zöldfelület-gazdálkodással, a városi közlekedéssel, az energiagazdálkodással, a városi fejlesztésekkel és felújításokkal kapcsolatos feladatokat. Ennek során:
1.1. Előkészíti a városüzemeltetéssel és zöldfelület-gazdálkodással, a városi közlekedéssel, az egész várost, illetve a körzeteket érintő forgalmi rend változásokkal, a közterületek eltérő használatával, szabályozásával, az önerős közműépítéssel és a távfűtés korszerűsítésével, a fizető várakozóhelyek kijelölésével és megszüntetésével, szabályozásával kapcsolatos önkormányzati rendeleteket.
1.2. Véleményezi a városi költségvetés készítésekor a városüzemeltetési, beruházási, felújítási, energiaracionalizálási feladatokat, javaslatot tesz a megvalósítás sorrendjére. A beruházási, felújítási feladatoknál véleményezi a tervezési programot, illetve részt vesz annak meghatározásában Véleményezi a lakóház-felújítási programokat és azok végrehajtását, és a várost, vagy a városrészeket érintő fejlesztési programokat.
2. Ellátja a településfejlesztéssel és település-rendezéssel, továbbá a környezet épített és természetes elemeinek védelmével, összehangolásával kapcsolatos feladatokat. Ennek során:
2.1. Véleményezi a terület-felhasználási, településrendezési és építészeti szempontból más bizottságok beruházási döntés-előkészítésre vonatkozó előterjesztéseit, az önkormányzat vagyongazdálkodását érintő kérdéseket, a közterületek eltérő használatának engedélyezésével kapcsolatos javaslatokat.
2.2. Jóváhagyja a helyi védelmi koncepciót.

A bizottság kuturális területen ellátandó feladatai:

I. A Bizottság állásfoglalásával benyújtható előterjesztések:
1. a város kulturális koncepciója,
2. az idegenforgalmi és marketing koncepció,
3. nemzetközi kapcsolatokra vonatkozó stratégia,
4. az ifjúságpolitikai koncepció,
5. a testnevelési- és sportkoncepció.

II. A Bizottság Közgyűlés által átruházott hatáskörében hozott döntései:
1. Dönt az éves költségvetésben jóváhagyott Kulturális Alap felosztásáról.
2. Jóváhagyja az önkormányzat által fenntartott kulturális, művészeti és közművelődési intézmények szervezeti és működési szabályzatát.
3. Jóváhagyja a kulturális intézmények éves munkatervét és előző évi beszámolóját.
4. Dönt a választókörzeti feladatokhoz biztosított előirányzat felhasználásáról.
5. Szervezi a városban fellelhető nemzeti értékek azonosítását, gondozza a városban fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjteményt.
6. Javaslatot tesz az önkormányzat közigazgatási területén fellelhető, illetve az ott létrehozott nemzeti érték felvételére a települési értéktárba a polgármesterhez, illetve a megyei közgyűlés elnökéhez címzett javaslatban.

III. A Bizottság további feladatai:
Együttműködik a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal.

A. Kulturális területen:
1. véleményezi:
1.1. az önkormányzati tulajdonban lévő kulturális, közművelődési feladatot ellátó gazdasági társaságok éves gazdálkodásáról készített beszámolót, közhasznú jelentését és üzleti tervét, javaslatot tesz a vezető tisztségviselő személyére,
1.2. az önkormányzat által fenntartott kulturális, művészeti, közművelődési intézmények alapító okiratát,
1.3. az önkormányzat által fenntartott kulturális, művészeti, közművelődési intézmények költségvetését,
1.4. az önkormányzati tulajdonban lévő kulturális közművelődési feladatot ellátó gazdasági társaságok ügyvezetői bérfejlesztésének, prémium feladatainak megállapítását, a prémiumfeladatok kiértékelését és annak kifizetését,
1.5. az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagokra tett javaslatot,
1.6. a Dobó István Vármúzeum stratégia tervét,
1.7. a város arculatát alakító rendezvények tervét és költségvetését.
1.8. a művészeti intézményekkel kötendő fenntartói megállapodásokat.

2. Javaslatot tesz:
2.1. kulturális, közművelődési intézmények létesítésére, átszervezésére, megszüntetésére, valamint profiljuk meghatározására,
2.2. a kulturális, művészeti, közművelődési intézmények igazgatóinak, vezetőinek megbízására, kinevezésére,
2.3. művészeti támogatások, ösztöndíjak és pályázatok odaítélésére.
2.3. kulturális, művészeti és közművelődési díjak, irodalmi pályázatok díjának odaítélésére.

3. Részt vesz a nemzetközi és testvérvárosi kapcsolatok kulturális programjainak tervezésében.

B. Idegenforgalmi területen:

1. Véleményezi
a. a településfejlesztési stratégiákban megfogalmazott célokat, különös tekintettel azok város- és idegenforgalmi marketingre gyakorolt hatásukat illetően,
b. a turisztikai nagyrendezvények szervezőinek éves terveit, javaslatot tesz a kiemelkedő turisztikai események és attrakciók támogatására,
c. a vendéglátó-ipari előkertek, teraszok utcaképi megjelenésére, üzemeltetési feltételeire vonatkozó előterjesztéseket,
d. a piacokról szóló előterjesztéseket

2. Javaslatot tesz
2.1. az idegenforgalmi adó mértékére,
2.2. az idegenforgalom területén adható kitüntetések odaítélésére.
3. Együttműködik az idegenforgalom és turisztika területén működő szervezetekkel, különösen a Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezettel, az önkormányzati intézményekkel és más szervezetekkel a feladatkörét érintő ügyekben.
4. Kapcsolatot tart fenn a Térségi és Regionális TDM szervezettel, a kistérségi önkormányzatokkal.
5. Együttműködik az idegenforgalom és turisztika területén tevékenykedő civil szervezetekkel, különösen a vendéglátás, a szállásadás, a szőlőművelés, a borgasztronómia, valamint az idegenvezetők szervezeteivel.

C. Nemzetközi kapcsolatok területén:
1. Véleményezi:
1.1. a külügyi szabályzatot
1.2. a nemzetközi kapcsolatok éves feladattervét
1.3. a nemzetközi kapcsolatok éves beszámolóját.

2- Javaslatot tesz
2.1. testvérvárosi programokra, új testvérvárosi kapcsolatok létesítésére
2.2 a határon túli magyarságot érintő kapcsolatokra és
2.3. egyéb nemzetközi ügyekre.

3. Együttműködik:
3.1. a városban működő nemzetközi érdekeltségű cégekkel,
3.2. a feladatköre területén működő civil és más szervezetekkel.

D. A sport és ifjúsági területen:

1. Koordinálja a városi ifjúságpolitikai koncepció előkészítését.

2. Képviseli az önkormányzatot gyermek és ifjúsági ügyekben.

3. Elősegíti a város ifjúságának a közéletbe történő bevonását, az ifjúsági szervezetek működési feltételeinek megteremtését.

4. Javaslatot tesz ifjúsági projektek kidolgozására és megvalósítására.

5. Javaslatot tesz a Városi Sportiskola vezetői álláshelyének betöltésére.

6. Elősegíti a helyi ifjúsági közösség fejlesztését.

7. Segíti és koordinálja a diák- önkormányzatok munkáját.

8. Javaslatot tesz a városban működő önkormányzati fenntartású sportlétesítmények vezetői álláshelyének betöltésére.

9. Javaslatot tesz testnevelés és sportcélú támogatások, díjak és pályázatok, továbbá sportkitüntetések odaítélésére.

10. Javaslatot tesz a minőségi szakosztályok éves támogatására.

11. Javaslatot tesz a Közgyűlésnek a sportcélú támogatásokra benyújtott pályázatok elbírálására

12. Véleményezi a testnevelést és sportot érintő bizottsági és közgyűlési előterjesztéseket.

E. A városi emlékhelyekkel kapcsolatban:

1. Egri építmények, szobrok, egyedi tájértékek történelmi vagy nemzeti emlékhellyé nyilvánításának kezdeményezése
2. Emlékhely, emlékjel kialakításának kezdeményezése, létesítési feltételeinek meghatározása, dokumentációk értékelése és a telepítésről szóló döntés meghozatala

 

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!