Ugrás a fő tartalomhoz
2024. június 22. | Paulina

Önkormányzati Hirdetmény

Létrehozva: 2021. április 01.  |  Utoljára frissítve: 2021. április 01.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármestere 2021.március 31. napján megalkotta az alábbi rendeletet, így azt kihirdetem:


Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

7/2021 (III. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások bérbeadásának,

valamint a bérleti díjak és a külön szolgáltatások

díjai megállapításának szabályairól szóló

26/2009. (V. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Eger Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakra, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 9. pontjában foglalt feladatkörében eljárva, továbbá a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Lt.) 2. számú mellékletében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának szabályairól, valamint a lakbérek mértékének és a külön szolgáltatások díjának megállapításáról Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:

 

Módosító rendelkezések

1. §

 

A Rendelet 9. § b) pontja kiegészül az alábbi bd) alponttal:

bd) a bérlő vagy a bérlővel együtt lakó személy önkormányzati lakást vagy hozzátartozó helyiséget megrongált, vagy abban kárt okozott, vagy

 

2. §

 

A rendelet 50. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A rendelet illetve a 44-48. §-ok szerinti szociális lakbér mértékét a polgármester, az összegét a lakáskezelő szerv állapítja meg, és közli a bérlővel.
(2) A lakáskezelő szerv a lakbért, illetve a szociális lakbért módosítja, ha a lakbér kizárólag a rendelet 39. §-ának módosítása, vagy a 42-43. §-okban foglaltak alkalmazása miatt változik.

 

3. §


A rendelet 56. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az Alaptörvényben szabályozott bármely különleges jogrend fennállása esetén annak megszűnéséig a határozott időtartamra szóló lakásbérleti jogviszony a körülmények egyedi mérlegelésével a különleges jogrend megszűnéséig meghosszabbítható abban az esetben is, amennyiben a bérlőnek a bérleti jogviszonyból eredő tartozása van.


4. §

 

A rendelet 57. §. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(1) A jóváhagyott névjegyzéket minden naptári évben legalább egyszer felül kell vizsgálni, át kell vezetni a lakásigénylők adataiban bekövetkezett változásokat. A felhívást nem teljesítők igényét törölni kell a jegyzékről.


5. §

 

Hatályát veszti a rendelet 57. § (6) bekezdése.

 

6. §

 

A rendelet 57. §. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(7) Külön névjegyzéket kell készíteni a Garzonházi, a Nyugdíjasházi és a Fecskeházi lakást igénylőkről, amit szükség szerint, de legalább évente kell felülvizsgálni.

 

7. §

 

Hatályát veszti rendelet 58. § (2) bekezdése h) pontja.

 

8. §

 

A rendelet 58. §. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(3) Nem kerülhetnek a lakásigénylők névjegyzékére azok az igénylők, pályázók, akik a szükséges adatokat, igazolásokat, nyilatkozatokat nem, vagy hamis tartalommal nyújtották be.

 

9. §

 

(1) Hatályát veszti rendelet 60. § (1) bekezdése d) pontja.

(2) Hatályát veszti rendelet 61. § (2) bekezdése a) pontja.

 

Záró rendelkezések

 

10. §


Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

 

Mirkóczki Ádám polgármester                                    Dr. Bánhidy Péter  jegyző

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!