Ugrás a fő tartalomhoz
2024. május 23. | Dezső

Önkormányzati Hirdetmény

Létrehozva: 2021. május 21.  |  Utoljára frissítve: 2021. május 21.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármestere 2021. május 21. napján megalkotta az alábbi rendeletet, így azt kihirdetem:


 

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2021 (V. 21) rendelete

a fizető várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról szóló

17/1998.(V.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Eger Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzákapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakra, Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) a) és (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.§ (5) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:

 

 

Módosuló rendelkezések
1. §

 

A rendelet 6.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(1) A parkolójegy kiadó automatákkal felszerelt fizető várakozóhelyeket az automatáknál váltott parkolójeggyel, a közszolgáltató által kiadott bérlettel, kedvezményes parkolási engedéllyel, interneten, elektronikus eszközökkel váltott bérlettel, mobiltelefonos díjfizetéssel vagy bankkártya igénybevételével megfizetett parkolási idővel lehet igénybe venni. „

 

2.§

 

A rendelet 7.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(1) A parkolásért fizetendő várakozási alapdíjak, bérletjegyek, kizárólagos használatért fizetendő díjak és nem rendeltetésszerű használatért fizetendő díjak mértékét – a közszolgáltató javaslatára az illetékes bizottságok előzetes egyetértésével - a Közgyűlés állapítja meg.

Fizetendő díjak általános forgalmi adóval (Ft/óra):
I. övezet 360,-
II. övezet 280,-
III. övezet 200,-
Bazilika parkoló: 200,-
III. övezet napi díj: 600,-

A Bitskey Aladár Uszoda előtti közterületen kijelölt fizető várakozóhelyre váltott parkolójegy első 15 perce díjmentes.

A Szvorényi utca 40. szám, és a vele szemközt lévő Szvorényi utca 41. számtól a 25. számú főútig terjedő közterületen kijelölt fizető várakozóhelyeken az első 30 perc díjmentes.

A Barkóczy utcai 4493 hrsz-ú közterületen, a Barkóczy utca 3. melletti kijelölt fizető várakozóhelyeken az első 15 perc díjmentes és ezen a területen maximum 2 óra várakozás megengedett.

 

3.§

 

A rendelet 8.§-a kiegészül az alábbi (11) bekezdéssel:

(11) Önkormányzati érdekből történő igénybevétel esetén előzetes egyeztetés alapján az Önkormányzat jogosult várakozóhelyet térítésmentesen igénybe venni, azon ideiglenes jelleggel más funkciót telepíteni.

 

4.§

 

A rendelet 9.§ (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(4) Ingatlanonként 2 db kedvezményes parkolási engedélynél több nem adható. Ez alól kivétel az Eszterházy Károly Egyetem részére kiadható engedély: a Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 1-3. szám és a Széchenyi utca 2. szám közötti területen 10 db. A Tárkányi Béla utca és a Végvári vitézek tere kedvezményes parkolási engedéllyel vehető igénybe, ennek hiányában pótdíjat köteles fizetni a használó.

 

5.§

 

A rendelet 10.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(1)A várakozási alapdíj egy hónapra és egy évre előre - bérletjeggyel – egy összegben is megfizethető. A bérlet a közszolgáltató ügyfélszolgálati irodájában vagy interneten, elektronikus formában vásárolható meg.

 

6.§

 

A rendelet 11.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(1) A fizető parkolóhelyek szabályszerű igénybevételét és a parkolási díj megfizetését a közszolgáltató valamint az Önkormányzati Rendészeti Csoport bármikor jogosult ellenőrizni.

 

7.§

 

(1) A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

 

Záró rendelkezések

8.§

 

(1) Ez a  rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

 

Dr. Bánhidy Péter                                                                                         Mirkóczki Ádám
      Jegyző                                                                                                      Polgármester

 

Letölthető dokumentum< Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!