Ugrás a fő tartalomhoz
2024. április 13. | Ida

Önkormányzati Hirdetmény

Létrehozva: 2021. május 27.  |  Utoljára frissítve: 2021. május 27.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármestere 2021. május 27. napján megalkotta az alábbi rendeletet, így azt kihirdetem:


 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
12/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról,
valamint a központi támogatások elszámolásáról

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hatáskörében eljárva Eger Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. CXXVIII. évi törvény 46. § (4) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

 

1. §

(1) A Közgyűlés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2020. (II. 27.) rendeletével megállapított 2020. évi költségvetés zárszámadását 36.889.237.329 forint bevételi és 15.394.413.472 forint kiadási főösszeggel hagyja jóvá:

 

 

a) működési bevételeket 17.111.274.901 Ft-ban
ebből:    
aa) intézmények és az önkormányzat működési bevételeit 2.305.319.059 Ft-ban
ab) közhatalmi bevételeket 4.659.333.264 Ft-ban
ac) önkormányzatok költségvetési támogatását 3.3813.942.885 Ft-ban
ad) működési célú támogatások államháztartáson belülről
(ebből TB alaptól 56.843.300 Ft)
745.506.814 Ft-ban
ae) működési célú átvett pénzeszközöket
(ebből kölcsön visszatérülés - Ft)
119.384.034 Ft-ban
af) finanszírozási bevételből a maradványt
(ebből 188.797 Ft az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.)
Korm.rendelet 678/2020. (XII.28.) módosítása miatti maradványkorrekció)
5.515.154.454 Ft-ban
ag) egyéb finanszírozási bevételt 452.634.391 Ft-ban
b) a működési kiadásokat 10.999.492.939 Ft-ban
ebből:    
ba) személyi juttatásokat 4.882.016.119 Ft-ban
bb) munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 854.512.989 Ft-ban
bc) dologi kiadásokat 3.817.759.154 Ft-ban
bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 70.092.975 Ft-ban
be) egyéb működési célú kiadásokat
(ebből kölcsön nyújtás 88.834.000 Ft)
977.021.822 Ft-ban
bf) egyéb finanszírozási kiadásokat 398.089.880 Ft-ban
c) a felhalmozási bevételeket 19.777.962.428 Ft-ban
ebből:    
ca) felhalmozási bevételeket 61.395.865 Ft-ban
cb) önkormányzatok költségvetési támogatását 615.514.000 Ft-ban
cc) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
(ebből TB alaptól - Ft)
679.616.615 Ft-ban
cd) felhalmozási célú átvett pénzeszközöket
(ebből kölcsön visszatérülés 30.892.241 Ft)
21.128.493 Ft-ban
ce) finanszírozási bevételből a maradványt 18.289.667.941 Ft-ban
cf) finanszírozási bevételből a hitelfelvételt 110.639.514 Ft-ban
d) a felhalmozási kiadásokat 4.394.920.533 Ft-ban
ebből:    
da) beruházások összegét 3.245.210.529 Ft-ban
db) felújítások összegét 564.483.604 Ft-ban
dc) egyéb felhalmozási kiadásokat
(ebből: kölcsön nyújtás 1.600.000 Ft)
153.603.337 Ft-ban
dd) finanszírozási kiadásból a hiteltörlesztést 431.623.063 Ft-ban

 

az átlaglétszámot
a költségvetési szervekre és önkormányzatra 1.205 főben

állapítja meg.

(2) A 2020. évi hitelfelvétel összege 110.639.514 forint, melyet az (1) bekezdésben jóváhagyott felhalmozási bevétel már tartalmaz.

(3) A 2020. évi hiteltörlesztés összege 431.623.063 forint, melyet az (1) bekezdésben jóváhagyott felhalmozási kiadás már tartalmaz.

 

2. §

 

(1) A Közgyűlés a 1. §-ban megállapított 36.889.237.329 forint bevételi főösszeget az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a.) Költségvetési szervek bevételei
(I. fejezet)
3.946.901.250 Ft
b.) Önkormányzati feladatok saját bevételei
(II. fejezet)
5.916.280.325 Ft
c.) Helyi önkormányzatok támogatásai
(III. fejezet)
3.929.456.885 Ft
d.) Önkormányzat támogatások államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök
(IV. fejezet)
696.238.664 Ft
e.) Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése
(V. fejezet)
21.097.493 Ft
f.) Finanszírozási bevételek
(VI. fejezet)
22.379.262.712 Ft

 

(2) A bevételi főösszeget részletezett források szerint az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A Közgyűlés az 1. §-ban megállapított 15.394.413.472 forint kiadási főösszeget az alábbiak szerint hagyja jóvá:

 

a.) Önkorm. költségvetési szervek működési költségvetés
(I. fejezet/1 előirányzati csoport):
7.618.102.326 Ft
b.) Önkorm. költségvetési szervek felhalmozási kiadások
(I. fejezet/2 előirányzati csoport):
795.491.474 Ft
c.) Önkormányzat működési költségvetés
(II. fejezet/1 előirányzati csoport):
2.327.999.189 Ft
d.) Önkormányzat vagyonnal kapcsolatos kiadásai
(II. fejezet/1, 2 előirányzati csoport):
535.439.437 Ft
e.) Önkormányzat felújítási kiadásai
(II. fejezet/1, 2 előirányzati csoport):
131.056.007 Ft
f.) Önkormányzat nagyberuházások kiadásai
(II. fejezet/1, 2 előirányzati csoport):
2.478.469.976 Ft
g.) Önkormányzat kis- és középberuházásai
(II. fejezet/1, 2 előirányzati csoport):
459.265.716 Ft
h.) Önkormányzat részesedések beszerzése
(II. fejezet/2 előirányzati csoport):
100.000.000 Ft
i.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre és átadott pénzeszközök
(III. fejezet):
563.477 Ft
j.) Kölcsönök nyújtása
(IV. fejezet):
90.434.000 Ft
k.) Finanszírozási kiadások
(VI. fejezet):
829.712.943 Ft
l.) Költségvetési befizetések
(VII. fejezet):
27.878.927 Ft

 

(4) A kiadási főösszeget részletezett tételek szerint a 2. melléklet tartalmazza.

(5) A 2020. évi költségvetés mérlege bevételi források és kiadási tételek szerinti bontásban a 3. mellékletben szerepel.

 

3. §

 

(1) A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása elszámolását jogcímek szerint a 4. melléklet tartalmazza. A tényleges mutatószámok és a felhasználás alapján 2.465.175 Ft befizetési kötelezettség keletkezett a központi költségvetésbe.

(2) A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolásából 2.093.985 Ft befizetési kötelezettség keletkezett a központi költségvetésbe.

 

4. §

A Közgyűlés a 2020. évi maradvány összegét a költségvetési befizetési kötelezettséggel együtt, mely 21.494.823.857 Ft, külön határozatban hagyja jóvá.

 

5. §

 

Az önkormányzati költségvetési szerveknek nem képződött 2020. évi vállalkozási tevékenység maradványa.

 

6. §

 

(1) Az Önkormányzat közgyűlésének irányítása alá tartozó költségvetési szervek és az Önkormányzat létszámának alakulását az 5. melléklet alapján fogadja el a Közgyűlés.

(2) A pénzeszközök változását a 6. melléklet szemlélteti.

(3) A 2020. évi módosított előirányzat és teljesítés adatainak működési és felhalmozási célú bontását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.

(4) A költségvetési szervek felügyeleti szervtől kapott támogatásának alakulását 2020. évben a 8. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.

(5) Az önkormányzati vagyon 2020. december 31-i állapotát a forgalomképesség szempontjából a 9. melléklet részletezi.

(6) A 2020. december 31-én fennálló hitelállományt a 10. melléklet tartalmazza a hitelintézetek és a célok szerinti bontásban.

(7) A 2020. évi önkormányzati adósságállományok, adósságot keletkeztető ügyletek teljes futamidő szerinti bemutatása a 11. mellékletben történik.

(8) A 2020. évi zárszámadás mérlegének főösszegét 113.271.228.105 Ft összegben fogadja el a Közgyűlés, melynek tételes bontása eszköz- és forráscsoportonként a 12. mellékletben található.

(9) A gazdasági társaságokban képviselt tulajdonrészekkel összefüggő adatok a 13. mellékletben találhatók.

(10) A Közgyűlés a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege szerint a 14. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá.

(11) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatait a 15. melléklet részletezi.

(12) A 2019. és 2020. évi bevételek és kiadások összehasonlítását a 16. melléklet tartalmazza.

(13) A 2020. december 31-én fennálló készfizető kezességvállalás állományát a 17. melléklet részletezi.

(14) A 2020. évi maradvány levezetését a 18. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.

(15) A 2020. évi összesített eredménykimutatást a 19. melléklet szerint fogadja el a Közgyűlés.

(16) Az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló egyenlegeit, valamint az ezekből származó fizetési kötelezettségeinek várható alakulását 2020. – 2021. években a 20. melléklet szerint fogadja el a Közgyűlés.

(17) Az Európai Uniós programok 2020. évi bevételeit és kiadásait a 21. melléklet szerint fogadja el a Közgyűlés.

 

7. §

 

(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről.

 

 

Mirkóczki Ádám
polgármester 
Dr. Bánhidy Péter
jegyző 

 

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!