Ugrás a fő tartalomhoz
2024. június 17. | Laura

Önkormányzati Hirdetmény

Létrehozva: 2021. június 11.  |  Utoljára frissítve: 2021. június 17.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármestere 2021. június 11. napján megalkotta az alábbi rendeletet, így azt kihirdetem:


Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
15/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa támogatás megállapításáról

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hatáskörében eljárva Eger Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 46. § (1) és (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

 

(1) Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a szociálisan rászoruló személyek, háztartások részére fűtési időszakonként egy alkalommal természetbeni juttatásként szociális célú tűzifa támogatást nyújt.
(2) A természetbeni támogatásra az Eger városban lakóhellyel rendelkező személyek és a velük közös háztartásban élő hozzátartozóik jogosultak az önkormányzat a költségvetésében biztosított keretösszeg erejéig.
(3) A rászoruló személyeknek, családoknak adható természetbeni támogatást alkalmanként 25.000 Ft összegben, utalvány formájában biztosítja az önkormányzat.
(4) A rendelet alkalmazásában a család, az egyedülálló, az egyedül élő, a háztartás, a jövedelem, a vagyon, a keresőtevékenység, a rendszeres pénzellátás meghatározásánál a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

2.§

 

(1) A támogatásra való jogosultság szempontjából szociálisan rászoruló az a kérelmező:
a)akinek háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem a kérelem beadását megelőző hónapban a minimálbér 45 %-át ,
b) egyedül élő személynél a minimálbér 50 %-át nem haladja meg.
(2) Nem lehet szociálisan rászorulónak tekinteni azt a kérelmezőt akinek a háztartásában az egy főre jutó vagyon értéke meghaladja az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott értéket.
(3) A tüzelőtámogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit, amennyiben azok fűtését különálló tüzelőberendezéssel biztosítják.
(4) A szociális célú tűzifa támogatás annak a kérelmezőnek állapítható meg, aki lakásának a fűtését fa/vegyes tüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja.
(5) Az elbírálás során a kérelmező egyéb szociálisan hátrányos helyzete is figyelembe vehető.


3.§

 

(1) Szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelmet szeptember 1-e és október 15-e között az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani. A kérelemhez a beadását megelőző hónap nettó jövedelemről a jövedelem típusának megfelelő iratot, vagy annak hiteles másolatát mellékelni kell. A határidő elmulasztása jogvesztő.
(2) A jogosultsági feltételeknek megfelelő kérelmeket 3 tagú Bizottság véleményezi, melynek tagjai:
a) szociális ügyekért felelős alpolgármester
b) a szociális ügyekért felelős iroda képviselője
c) a családsegítő és gyermekjóléti alapszolgáltatásokért felelős intézmény megbízott képviselője
(3) A kérelmekről a Bizottság véleményének figyelembevételével a Polgármester átruházott hatáskörben dönt tárgyév október 31-ig. A döntés elleni fellebbezést a Közgyűlés bírálja el.
(4) A tűzifát a tárgyév november 1-e és december 15-e között vehető át az utalványon megjelölt helyszínen.
(5) A tüzelőanyag szállítási költsége a támogatásban részesülő háztartást terheli.

 

4.§

 

(1) A tűzifa támogatásra való jogosultsági feltételeket az önkormányzat munkatársai  helyszíni szemle során ellenőrizhetik, amelyről környezettanulmányt készíthetnek. A kérelmező köteles az ellenőrzést végzővel együttműködni, a kért adatokat rendelkezésre bocsátani.
(2) A tüzelőben részesülő személy a tüzelőt nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak a saját háztartásában használhatja fel.
(3) A természetben nyújtott szociális ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vevő a szolgáltatásnak megfelelő pénzegyenérték megfizetésére kötelezhető.

 

5. §


(1) Ez a rendelet 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.

 

Mirkóczki Ádám  polgármester                                                                  dr. Bánhidy Péter jegyző< Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!