2019. április 20. | Tivadar
Eger.hu

2018. I. félévi folyószámla tájékoztatója

Létrehozva: 2018. február 20.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága „Folyószámla-Egyenlegértesítő” levélben szeretné Önt/Önöket tájékoztatni adóelőírásairól, befizetéseiről, adóegyenlegéről, 2018. első féléves fizetési kötelezettségeiről annak érdekében, hogy határidőben és pontosan tudják teljesíteni adófizetési kötelezettségeiket. A helyi adók (építmények utáni építményadó, reklámhordozók utáni építményadó, az iparűzési adó/adóelőleg, a beszedett idegenforgalmi adó február havi része) valamint, a gépjárműadó első féléves összegeit 2018. március 19-ig lehet megfizetniük. Az önkormányzati adóhatóság a napokban 35 ezer „Folyószámla-egyenlegértesítő” levelet készített és adott át kézbesítésre, melyekhez 44 ezer csekket is mellékeltünk az esedékes adók megfizetése érdekében. A küldemények 2018. március 1-jétől


Azon adózók kaptak most - az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 22. §-ának felhatalmazása alapján - egyenlegértesítőt, akiknek az adószámláján a fizetési kötelezettsége elérte az egyezer forintot. Ha a helyi adóban, a belföldi gépjárművek adójában az esedékes adó összege az ezer forintot nem éri el, akkor azt az adózónak kizárólag akkor kell megfizetnie, amikor a meg nem fizetett és a jövőben esedékessé váló adó együttes összege az ezer forintot eléri.

 

Amennyiben, Önt/Önöket helyi adó (építményadó, reklámhordozók utáni építményadó, idegenforgalmi adó, helyi iparűzési adóelőleg), gépjárműadó, valamint egyéb más fizetési kötelezettség (pótlékok és bírságok) terheli vagy esetleg elévülési időn belül terhelte, akkor ezeket az adókat a megadott számlákra kell megfizetniük.

 

A fizetési kötelezettséget a pénzforgalmi bankszámlanyitásra kötelezett adózónak belföldi pénzforgalmi bankszámlájáról átutalással, pénzforgalmi bankszámlanyitásra nem kötelezett adózónak postai készpénz-átutalási megbízással (csekk) vagy belföldi bankszámlájáról történő átutalással kell teljesítenie.

 

Azok számára, akiknek a jogszabály postai készpénz-átutalási megbízással (csekken) történő adófizetést ír elő, részükre - adószámlánként - megküldtük az adó(k) befizetésére szolgáló csekkeket is, külön az esetleges tartozásról és külön a 2018. március 19-i nappal esedékes adóösszeg(ek)ről egyaránt. Tájékoztatjuk, hogy ha Önnek/Önöknek lejárt esedékességű adótartozása van a késedelmi pótlék 2018. március 14-i napig került felszámításra.

 

A Folyószámla-egyenlegértesítők kiküldésének célja kétirányú, egyrészt részletes információt nyújt az önkormányzati adóhatóság felé esedékes, 2018. március 19-ig fizetendő adóelőírásairól, másrészt az épp aktuális pénzügyi helyzetéről, eddigi befizetéseiről és az esetlegesen már fennálló tartozásairól is. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az előírt adókat az esedékességi határidőkig az Adózó/Adóalany köteles megfizetni. Amennyiben adófizetési nehézsége keletkezik, úgy a lehetőségekről honlapunkon WWW.EGER.HU /ADÓÜGYEK/ illetve ADO.EGER.HU szíveskedjék tájékozódni.

 

Az Adóhatóság ügyfélszolgálatán lehetőség van bankkártyával történő fizetésre is, illetve az e-ADÓ folyószámla egyenleg lekérdező rendszeren keresztül online bankkártyás fizetést is lehet teljesíteni. Tájékoztatjuk, hogy a kibocsátott – QR kóddal ellátott - csekkek alkalmasak az „iCsekk" szolgáltatással történő befizetésre.

 

Tájékoztatjuk, hogy az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napjától késedelmi pótlékot kell fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Arra is felhívjuk szíves figyelmét, hogy ha Önnek/Önöknek lejárt esedékességű adótartozása van, úgy az adóhatóság, külön felhívás, értesítés nélkül elindíthatja a szükséges végrehajtási eljárásokat.

 

A Folyószámla-egyenlegértesítőben tájékoztatjuk a folyószámláján könyvelt részletes és tételes adatokról, adatbejelentéseikről, adóbevallásairól, határozati előírásairól, ezáltal is lehetőséget biztosítva az esetleges egyeztetésekre. Észrevételeiket írásban a honlapunkról letölthető „ÉSZ2018" számú nyomtatványon, illetve ePapíron is benyújthatják. (Gazdálkodóknak minősített adózók az észrevételeket kizárólagosan elektronikus formában és módon tehetik meg önkormányzati adóhatóságunk felé.)

 

Az adóhatóság 2018. január 1-jétől a döntést írásbeli alapon történő kapcsolattartás esetén hivatalos iratként vagy az Eüsztv-ben meghatározott elektronikus úton kézbesíti. A kapcsolattartás formáját és módját az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.), az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.), valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.) szabályozza. Az Air. 36. § értelmében az adóhatóság írásban, az Eüsztv-ben meghatározott elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban) vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart kapcsolatot az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel. Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás formáját az adóhatóság tájékoztatása alapján az adózó választja meg. Az adózó a választott kapcsolattartási módról más - az adóhatóságnál rendelkezésre álló - módra áttérhet. Gazdálkodók esetében kötelező az elektronikus kapcsolattartás. (Az elektronikus kapcsolattartás szabályairól honlapunkon olvashatnak.)

 

Ha Ön ügyfélkapus regisztrációval rendelkezik, úgy lehetősége van az elektronikus rendszeren keresztül (eADÓ) megtekinteni az önkormányzati adóhatóság nyilvántartásában lévő, adózással kapcsolatos fontosabb adatait (adatbejelentéseit, bevallásait, adótárgyait, befizetéseit, folyószámlája aktuális állapotát, stb.), valamint a rendszeren keresztül on-line bankkártyás befizetést is indíthat. A programba a WWW.EGER.HU elérhetőségről lehet belépni. Ügyfeleink gyorsabb és kényelmesebb kiszolgálása érdekében az önkormányzati adóhatóságunknál az internet segítségével három hétre előre online időpontot is foglalhat (www.onlineado.eger.hu). Az elektronikus rendszerünk azonban a nap 24 órájában elérhető.

 

Köszönjük, hogy befizetett adójával hozzájárul Eger Megyei Jogú Város fejlődéséhez!

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága< Vissza