2019. március 20. | Klaudia
Eger.hu

Folyószámla tájékoztató gazdálkodók részére

Létrehozva: 2018. február 26.  |  Utoljára frissítve: 2018. február 26.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága - elektronikus módon az Önök cégkapujára, hivatali kapujára, vagy személyes tárhelyére postázott - a mellékelt „Folyószámla-Egyenlegértesítő” kiadványban szeretné Önt/Önöket tájékoztatni adóelőírásairól, befizetéseiről, adóegyenlegéről, 2018. első féléves fizetési kötelezettségeiről annak érdekében, hogy határidőben és pontosan tudják teljesíteni adófizetési kötelezettségeiket. A helyi adók (építmények utáni építményadó, reklámhordozók utáni építményadó, az iparűzési adó/adóelőleg, a beszedett idegenforgalmi adó február havi része) valamint, a gépjárműadó első féléves összegeit 2018. március 19-ig lehet megfizetniük.


A levél alapú küldemények (az adó befizetésére szolgáló befizetési csekkel együtt) 2018. március 1-jétől kerülnek postára.

 

Azon adózók kaptak most - az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 22. §-ának felhatalmazása alapján – elektronikus formában egyenlegértesítőt, akiknek az adószámláján a fizetési kötelezettsége elérte az egyezer forintot. Ha a helyi adóban, a belföldi gépjárművek adójában az esedékes adó összege az ezer forintot nem éri el, akkor azt az adózónak kizárólag akkor kell megfizetnie, amikor a meg nem fizetett és a jövőben esedékessé váló adó együttes összege az ezer forintot eléri.

 

Amennyiben, Önt/Önöket helyi adó (építményadó, reklámhordozók utáni építményadó, idegenforgalmi adó, helyi iparűzési adóelőleg), gépjárműadó, valamint egyéb más fizetési kötelezettség (pótlékok és bírságok) terheli vagy esetleg elévülési időn belül terhelte, akkor ezeket az adókat a megadott számlákra kell megfizetniük.

 

A fizetési kötelezettséget a pénzforgalmi bankszámlanyitásra kötelezett adózónak belföldi pénzforgalmi bankszámlájáról átutalással, pénzforgalmi bankszámlanyitásra nem kötelezett adózónak postai készpénz-átutalási megbízással (csekk) vagy belföldi bankszámlájáról történő átutalással kell teljesítenie. Azon egyéni vállalkozók számára, akiknek a jogszabály postai készpénz-átutalási megbízással (csekken) történő adófizetést ír elő, részükre - adószámlánként – levélben is megküldi adóhatóságunk az adó(k) befizetésére szolgáló csekkeket is, külön az esetleges tartozásról és külön a 2018. március 19-i nappal esedékes adóösszeg(ek)ről egyaránt. Tájékoztatjuk, hogy ha Önnek/Önöknek lejárt esedékességű adótartozása van a késedelmi pótlék 2018. március 14-i napig került felszámításra.

 

A Folyószámla-egyenlegértesítők kiküldésének célja kétirányú, egyrészt részletes információt nyújt az önkormányzati adóhatóság felé esedékes, 2018. március 19-ig fizetendő adóelőírásairól, másrészt az épp aktuális pénzügyi helyzetéről, eddigi befizetéseiről és az esetlegesen már fennálló tartozásairól is. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az előírt adókat az esedékességi határidőkig az Adózó/Adóalany köteles megfizetni. Amennyiben adófizetési nehézsége keletkezik, úgy a lehetőségekről honlapunkon WWW.EGER.HU /ADÓÜGYEK/ illetve ADO.EGER.HU szíveskedjék tájékozódni.

 

Az Adóhatóság ügyfélszolgálatán lehetőség van bankkártyával történő fizetésre is, illetve az e-ADÓ folyószámla egyenleg lekérdező rendszeren keresztül online bankkártyás fizetést is lehet teljesíteni. Tájékoztatjuk, hogy a kibocsátott – QR kóddal ellátott - csekkek alkalmasak az „iCsekk" szolgáltatással történő befizetésre.

 

Tájékoztatjuk, hogy az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napjától késedelmi pótlékot kell fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Arra is felhívjuk szíves figyelmét, hogy ha Önnek/Önöknek lejárt esedékességű adótartozása van, úgy az adóhatóság, külön felhívás, értesítés nélkül elindíthatja a szükséges végrehajtási eljárásokat.

 

A Folyószámla-egyenlegértesítőben tájékoztatjuk a folyószámláján könyvelt részletes és tételes adatokról, adatbejelentéseikről, adóbevallásairól, határozati előírásairól, ezáltal is lehetőséget biztosítva az esetleges egyeztetésekre. Észrevételeiket írásban a honlapunkról letölthető „ÉSZ2018" számú nyomtatványon, illetve ePapíron is benyújthatják. (Gazdálkodóknak minősített adózók az észrevételeket kizárólagosan elektronikus formában és módon tehetik meg önkormányzati adóhatóságunk felé.)

 

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.), az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Air.) 36. §-a és 79. §-a, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) alapján 2018. január 1-jétől jelentősen megváltozott a kapcsolattartás formája és módja. Az önkormányzati adóhatóságunk 2018. január 1-jétől a döntést írásbeli alapon történő kapcsolattartás esetén hivatalos iratként vagy az Eüsztv-ben meghatározott elektronikus úton kézbesíti. Az Eüsztv. 1. § 23. pontja szerinti gazdálkodó szervezetnek minősülő adózó (ide tartozik az egyéni vállalkozó is) az Eüsztv-ben meghatározott módon, azaz elektronikus úton köteles kapcsolatot tartani az önkormányzati adóhatósággal [Eüszttv. 9. § (1) bek. a) pont aa) alpont]. Az egyéni vállalkozókkal kapcsolatban azonban fontos rögzíteni azt, hogy az Eüsztv. alkalmazásában kizárólag az a magánszemély minősül egyéni vállalkozónak, aki az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában1 is ekként szerepel.

 

Természetes személyek esetében - ha törvény másként nem rendelkezik és feltéve, hogy megfelelő tárhellyel és azonosítási szolgáltatással rendelkezik- a kapcsolattartás formáját az önkormányzati adóhatóság tájékoztatása alapján az adózó választja meg, így akik a rendelkezési nyilvántartásban a kapcsolattartás formáját elektronikus formában jelölték meg, ők a gazdálkodókhoz hasonló szabályok alapján intézhetik adóügyeiket. A természetes személy adózók a választott kapcsolattartási módról más - az adóhatóságnál rendelkezésre álló - módra áttérhetnek.

 

Ezen adózói csoportba tartozó jogalanyok az önkormányzati adóhatósághoz elektronikus úton kötelesek benyújtani – többek között – önadózásos adónemekben (pl.: iparűzési adó, idegenforgalmi adó) a bejelentkezést, változásbejelentést és adóbevallást, kivetéses adónemben (pl.: építményadó) az adatbejelentést, mindkét adózási mód esetén a jogorvoslati, adómérséklési, fizetési könnyítés iránti és adóigazolás kiállítására irányuló kérelmet. Így gazdálkodók esetében idei évtől kötelező az elektronikus kapcsolattartás. (Az elektronikus kapcsolattartás szabályairól honlapunkon olvashatnak.)

 

Önnek lehetősége van az elektronikus rendszeren keresztül (eADÓ) megtekinteni az önkormányzati adóhatóság nyilvántartásában lévő, adózással kapcsolatos fontosabb adatait (adatbejelentéseit, bevallásait, adótárgyait, befizetéseit, folyószámlája aktuális állapotát, stb.), valamint a rendszeren keresztül on-line bankkártyás befizetést is indíthat. A lekérdező programba a www.eger.hu elérhetőségről lehet belépni. Ügyfeleink gyorsabb és kényelmesebb kiszolgálása érdekében az önkormányzati adóhatóságunknál az internet segítségével három hétre előre online időpontot is foglalhat (www.onlineado.eger.hu). Az elektronikus rendszerünk azonban a nap 24 órájában elérhető.

 

Köszönjük, hogy befizetett adójával hozzájárul Eger Megyei Jogú Város fejlődéséhez!

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága< Vissza