2019. augusztus 24. | Bertalan
Eger.hu

Gépjárművek adatbejelentési szabályai

Létrehozva: 2019. február 05.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02.

A gépjárműadót érintő változásokkal összefüggésben általában - néhány kivételtől eltekintve - nincs szükség külön adatbejelentésre az önkormányzati adóhatóság felé/


A mai napig is sok adózó keresi fel évente az önkormányzati adóhatóságot, hogy miként tudja a gépjármű vásárlását, vagy értékesítését bevallania a gépjárműadó fizetése érdekében?

 

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (továbbiakban: Gjt.) alapján a magyar hatósági rendszámtáblával ellátott gépjármű, pótkocsi után gépjárműadót kell fizetni, melyet ún. kivetési eljárásban határozatban ír elő az illetékes önkormányzati adóhatóság.

 

2004. évtől jelentős változás következett be az adóbevallás benyújtással összefüggésben, alapvetően – néhány kivételtől eltekintve** *** – nincs szükség külön adatbejelentésre az adóhatóság felé.

 

2004. január 1-jétől az önkormányzati adóhatóságok - a korábbi adózói bevallás helyett - a járműnyilvántartásból az okmányiroda/közúti közlekedési nyilvántartási szerv által szolgáltatott adatok* alapján végzik adóigazgatási feladataikat. A belföldön bejegyzett gépjárművek adóztatásánál alapvető adminisztráció csökkenés történt, így a gépjárműszerzéssel összefüggő - az önkormányzati adóhatósághoz teljesítendő – bejelentési/bevallási kötelezettséget kiváltotta a BM adatszolgáltatása.

 

Immár tizenöt éve az adókivetés alapját a hivatkozott adatszolgáltatás képezi. Ennek következtében a tulajdonváltozással érintett személyeket a kettős - közúti közlekedési hatóság (okmányiroda) felé bejelentési, míg az adóhatóság felé bevallási - kötelezettség helyett egyetlen hatóság, nevezetesen az okmányiroda felé teljesítendő változás-bejelentési kötelezettség terheli.

 

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény felhatalmazása alapján az önkormányzati adóhatóság az éves gépjárműadót az adózó adatbejelentése (ez az adózónak a kivetéssel történő gépjárműadó megállapításához szükséges adatokról szóló közúti közlekedési nyilvántartási szerv felé történő bejelentése) alapján határozatban állapítja meg. Az adóalany adatbejelentési kötelezettségének a közúti közlekedési nyilvántartásba való bejegyzés alapjául szolgáló bejelentési kötelezettség teljesítésével tesz eleget.

 

Tájékoztatom, hogy az adóalanynak az önkormányzati adóhatósághoz adatbejelentést kell benyújtania, ha
    - a Gjt. 5. §-ában meghatározott mentességi feltétel** teljesül vagy megszűnik,
    - a Gjt. 4. § (4) bekezdése szerinti *** adófizetési kötelezettség szünetelésének feltétele beáll vagy megszűnt a változást követő hónap tizenötödik napjáig.

 

http://www.eger.hu/hu/adougyek/bevallasi-es-bejelentkezesi-nyomtatvanyok/gepjarmuado

 

(Tájékoztatom, hogy 2019. április 1-jétől a nyomtatvány típusa (iFORM) és a benyújtási felület (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) is megváltozik.)

 

A gépjárműadó ügyek esetében az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett adózók az adatbejelentést elektronikus úton teljesítik. Önkormányzati adóhatóságunk felhívja szíves figyelmüket továbbá arra is, hogy 2019. január 1-jétől az önkormányzati adóhatóságnál a gazdálkodók szervezeteknek kötelező – egyéni vállalkozók és hivatali tárhellyel rendelkezők kivételével – a cégkapu használata, ami azt jelenti, hogy kizárólag cégkapun keresztül, elektronikusan intézhetik a vállalkozások az önkormányzati hatáskörbe tartozó helyi adó és más adóügyeiket (pl.: gépjárműadó). Az egyéni vállalkozóknál az adóügyek intézésében nincs változás, ők továbbra is a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartáshoz kapcsolódó (KÜNY, régi nevén ügyfélkapus) tárhelyet használhatják.

 

*Art. 87. § [A közúti közlekedési nyilvántartási szerv adatszolgáltatása]
(1) A közúti közlekedési nyilvántartási szerv a járműnyilvántartásából a január 1-jei állapotnak megfelelő adatokat január 31. napjáig közli a gépjárműadó kivetésére illetékes önkormányzati adóhatósággal a következő tartalommal:
a) a gépjármű rendszáma, alvázszáma, személygépjármű saját tömege, tehergépjármű saját tömege és megengedett együttes tömege,
b) a gépjármű üzembentartójának, annak hiányában tulajdonosának neve, valamint lakcíme, székhelye vagy telephelye, továbbá természetes személy adózó esetén természetes azonosító adatai, nem természetes személy adózó esetén cégjegyzékszáma,
c) gépjármű forgalomba helyezésének, forgalomból való kivonásának időpontja, valamint a kivonás oka,
d) az üzembentartó személyében bekövetkezett változás, a tulajdonváltozás időpontja,
e) a gépjármű környezetvédelmi osztályba sorolása,
f) a gépjárműadóról szóló törvény szerinti személygépkocsi, motorkerékpár teljesítménye (kilowattban, ennek hiányában lóerőben meghatározva), gyártási éve,
g) a tehergépjármű, az autóbusz légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerének (útkímélő tengely) tényét.
(2) A közúti közlekedési nyilvántartási szerv, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő szerv a járműnyilvántartásból, valamint a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerinti nyilvántartásból
a) minden hónap 20. napjáig az előző hónap utolsó napja szerinti állapotnak megfelelő, az előző adatszolgáltatási időszakhoz képest bekövetkezett adókötelezettséget érintő változásokat (így különösen gépjármű forgalomba helyezése, forgalomból való kivonása, átalakítása, teljesítményadatának, illetve környezetvédelmi osztályba sorolásának módosulása),
b) január 20. napjáig a tárgyévet megelőző évben bekövetkezett tulajdonosváltozásról szóló, régi tulajdonos által teljesített változásbejelentést
az (1) bekezdés szerinti adattartalommal közli a gépjárműadó kivetésére illetékes önkormányzati adóhatósággal.
(3) Az első fokon eljáró közlekedési igazgatási hatóság által a jármű tulajdonjogának, üzemben tartói jogának bejegyzésére, ezek valamelyikének változására irányuló eljárás során a közlekedési igazgatási ügymenetet támogató informatikai rendszerben rögzített, az adózó által bemutatott, a gépjármű és pótkocsi vagyonszerzési illetékének megfizetését igazoló készpénz-átutalási megbízás azonosító számát, gyártójának kódját, valamint a befizetett illeték összegét a közúti közlekedési nyilvántartást vezető szerv útján, továbbá a közúti közlekedési nyilvántartást vezető szerv a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvényben szereplő adatok közül a gépjármű és pótkocsi vagyonszerzési illetéke teljesítésének ellenőrzéséhez szükséges adatokat (a jármű fajtáját, gyártmányát, típusát, kategóriáját, forgalmi rendszámát, hengerűrtartalmát, kamratérfogatát, teljesítményét, össztömegét, gyártási évét, a járműtulajdonos, üzemben tartói jog jogosítottja azonosító adatait, lakcímét, székhelyét, adóazonosító számát) elektronikus úton továbbítja az állami adó- és vámhatóságnak.
88. § [Adatszolgáltatás ideiglenes rendszámtábla kiadásról]
A járási hivatal, valamint az állami adó- és vámhatóság minden hónap tizenötödik napjáig az előző hónap utolsó napja szerinti állapotnak megfelelően adatokat szolgáltat az „E" és „P" betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadásáról a kérelmező lakóhelye, székhelye szerint illetékes önkormányzati adóhatósághoz. Az adatszolgáltatás tartalmazza a kérelmező nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét, valamint lakcímét, székhelyét, továbbá a jármű fajtáját és rendszámát.

 

**Gjt. 5. § Mentes az adó alól
a) a költségvetési szerv,
b) az egyesület, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett,
c) az autóbusz, ha az adóalany a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75%-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott. A feltétel teljesüléséről az adóalanynak nyilatkoznia kell,
d) az egyházi jogi személy tulajdonában lévő gépjármű,
e) a létesítményi tűzoltóságot fenntartó gazdasági szervezetek azon tűzoltó szerkocsinak minősülő gépjárművei, melyek riasztás esetén részt vesznek a tűz elleni védekezésben, illetve a műszaki mentésben,
f) a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő adóalany, valamint a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó adóalany (a továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany) egy darab - 100 kW teljesítményt meg nem haladó, nem a külön jogszabály szerinti személytaxi-szolgáltatásra és személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra használt - személygépkocsija után legfeljebb 13 000 forint/adóév erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár,
g) a környezetkímélő gépkocsi,
j) az a gépjármű, amelynek adómentességét nemzetközi egyezmény vagy viszonosság biztosítja. A viszonosság tekintetében az adópolitikáért felelős miniszter állásfoglalása az irányadó,
k) az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, az Észak-atlanti Szerződés alapján felállított nemzetközi katonai parancsnokságok, továbbá az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak és a Békepartnerség más részt vevő államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erői, és e fegyveres erők és parancsnokságok személyi állományába tartozó vagy alkalmazásában álló nem magyar állampolgárságú, katonai szolgálatban lévő és polgári állományú személyek tulajdonában lévő gépjármű.

 

***Gjt. 4. § (4) Kérelemre szünetel az adófizetési kötelezettség, ha a gépjármű a rendőrhatóság igazolása szerint jogellenesen került ki az adóalany birtokából. A szünetelés a jogellenes cselekmény bekövetkezését követő hónap első napjától annak a hónapnak az utolsó napjáig tart, amelyben a gépjármű az adóalany birtokába visszakerült. A szünetelés időszakára időarányosan eső adót nem kell megfizetni. Ha a gépjármű nem kerül vissza az adóalany birtokába, akkor a jogellenes állapot bekövetkezésének időpontját követő év utolsó napján az adóalany ezen gépjárműve utáni adókötelezettsége megszűnik.

 

 

Kelt: Eger, 2019. február 4.

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága

 < Vissza