2019. augusztus 24. | Bertalan
Eger.hu

Tájékoztató az adómegállapítási módokról

Létrehozva: 2019. február 07.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02.

A helyi adóztatás bevezetése óta némi nehézséget okoz – különösen a magánszemélyeknek - annak pontos megismerése, hogy milyen eljárás során történnek a helyi adók előírásai, ezért néhány gondolatban összefoglaljuk az adómegállapítási módok sajátosságait.


A helyi adóztatás bevezetése óta két adómegállapítási módban történik a helyi adók és a gépjárműadó előírása, megállapítása:

    1.) kivetéssel,
    2.) önadózással.

 

KIVETÉSES ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI MÓD

 

Az önkormányzati adóhatóság Eger Megyei Jogú Város illetékességi területén kivetéssel állapítja meg az építményadót (építmények és reklámhordozók után), a belföldi gépjárművek adóját. Ezt általában megelőzi az adózó adatbejelentése vagy más hatóság (pl.: gépjárműadó esetében a közúti közlekedési hatóság) adatszolgáltatása.

 

A beérkező adatbejelentések alapján az adóhatóság határozatot hoz, ahol a döntés tartalmazza, hogy kinek, mely adótárgy után milyen esedékességgel kell adót/adórészt fizetnie. A döntés véglegessé válását követően az adóhatóság nyilvántartásaiba rögzíti az adatokat és előírja az adózói számlákon a követelését.

 

Ezeket a tömeges határozatokat év elején általában az adóév februárjában postázza (elektronikus, vagy postai úton) az adóhatóság.

 

Ha az adótárgyban nem következik be olyan változás, ami befolyásolja az adókötelezettséget, úgy a véglegessé vált határozat több adóévre előre is tartalmazhat előírást. Így Önöknek sem kell újabb adatbejelentést benyújtani mindaddig, ameddig az adóalany körülményeiben, az adó tárgyában nem következik be adókötelezettséget érintő változás. Határozataink erre vonatkozóan tartalmaznak rendelkezést, amit az alábbi szövegezéssel történik:

 

„A következő adóévekben – jelen határozatban feltüntetett ___ után - az éves ____adó összegét (__Ft-ot, azaz __ forintot) két egyenlő részletben kell az előírt általános fizetési határidőkig (minden év március 15-éig és szeptember 15-éig) megfizetnie mindaddig, amíg Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága más határozatot ki nem bocsát."

 

Az adózó az építményadót, gépjárműadó naptári évben félévente, két egyenlő részletben - végrehajtható okirat alapján - március hónap tizenötödik napjáig, valamint szeptember hónap tizenötödik napjáig fizeti meg.

 

ÖNADÓZÁSSAL TÖRTÉNŐ ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI MÓD

 

Eger Megyei Jogú Város illetékességi területén önadózással kerül megállapításra a helyi iparűzési adó (állandó jellegű, ideiglenes jellegű adóbevallás, adóelőleg kiegészítés), a beszedett idegenforgalmi adó (havi adóbevallás keretében történik).

 

Az adózó az önadózással megállapított adóról adónként az erre a célra rendszeresített nyomtatványon adóbevallást tesz, melyet követően az adóhatóság (határozat kidása nélkül) nyilvántartásaiba rögzíti az adatokat és előírja az adózói számlákon a követelését. Az önadózás formájában történő adózás sajátossága, hogy a törvényben előírt határidőben önkéntesen eleget is kell tenni az adó/adóelőleg megfizetésének.

 

Az adózó az állandó jellegű helyi iparűzési tevékenység utáni adóban
a) az adóelőlegét az adóév harmadik hónapjának tizenötödik napjáig, valamint kilencedik hónapjának tizenötödik napjáig fizeti meg;
b) az adóelőleg-kiegészítés összegét az adóév utolsó hónapjának huszadik napjáig fizeti meg;
c) a megfizetett adóelőleg és adóelőleg-kiegészítés, valamint az adóévre megállapított adó pozitív különbözetét az adóévet követő év ötödik hónapjának utolsó napjáig fizeti meg, illetve a túlfizetést ettől az időponttól igényelheti vissza.
2. Az adózó az ideiglenes jellegű helyi iparűzési tevékenysége utáni adót a tevékenység befejezése napját követő hónap tizenötödik napjáig fizeti meg.
3. Az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett, vagy beszedni elmulasztott idegenforgalmi adót az adóbevallás benyújtására nyitva álló határnapig fizeti meg.

 

Adóbefizetés elszámolása mindkét adómegállapítása módban

 

Az adózók befizetései nem egy-egy megjelölt adótárgy előírásaival szemben kerülnek lekönyvelésre, hanem egy adott számla esedékesség sorrendjében előírt könyvelési tételekre.

 

Ezért a fontosabb fizetési határidők előtt az adóhatóság folyószámla egyenleg értesítő keretében tájékoztatja Önöket az összesített adott adószámlám lévő fizetési kötelezettségeikről.

 

Ezért az év elején tömegesen kibocsátott határozatok nem tartalmaznak egyedi csekket, mivel az előírások összesítetten megjelennek az - általában március elején - kézhez kapott egyenleg értesítők mellékleteként.

 

Annak érdekében, hogy az adózók kellő időben megismerjék adónemenként az adófizetés nagyságát és az adózás alá tartozó „adótárgyakat", a kibocsátott folyószámla egyenleg értesítőben külön is tájékoztatjuk Önöket arról, hogy egyes adónemekben összesítetten milyen határidővel és milyen összeget vár Önöktől az adóhatóságunk.

 

Azon adózók kaptak 2019. év márciusában egyenlegértesítőt, akiknek az adószámláján a fizetési kötelezettsége elérte az 500 forintot. Ez lehet már esedékessé vált tartozás, 2019. első féléves (helyi iparűzési adó, építményadó, gépjárműadó stb.) és egyes adónemekben (építményadó, gépjárműadó) második féléves fizetési kötelezettség is.

 

A helyi adók (építmények utáni építményadó, reklámhordozók utáni építményadó, az iparűzési adó/adóelőleg, a beszedett idegenforgalmi adó február havi része) valamint, a gépjárműadó idei első féléves összegeit 2019. március 18-ig lehet késedelmi pótlékmentesen megfizetniük.

 

Tájékoztatom, hogy a központi és egri helyi adójogszabályokról, önkormányzati adókkal kapcsolatos tájékoztatókról, információkról, elektronikus és papír alapú bevallási és adatbejelentési nyomtatványokról, elektronikusan intézhető ügyekről, beadványokról a www.eger.hu / adóügyek elérhetőségen részletesen tájékozódhat.

 

Köszönjük, hogy befizetett adójával hozzájárul Eger Megyei Jogú Város fejlődéséhez!

 

Kelt: Eger, 2019. február 07.

 

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI ADÓHATÓSÁGA< Vissza