Ugrás a fő tartalomhoz
2024. július 22. | Magdolna

Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság

Létrehozva: 2014. december 08.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02. eger 

Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság feladat és hatásköre


Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése

Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága

részletes feladatáról és hatásköréről

 

I. A Bizottság állásfoglalásával benyújtható előterjesztések:

1. az önkormányzat gazdasági programja, középtávú gazdálkodási és költségvetési terve, továbbá az önkormányzatot érintő térségi fejlesztési programok.

2. Az éves költségvetési koncepció tervezete, az éves költségvetés rendelet-tervezete, az évközi költségvetési rendeletmódosítások tervezete.

3. A költségvetés végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezetek, a pénzmaradvány felhasználására és felosztására tett javaslat, továbbá a háromnegyed éves tájékoztató.

II. A Közgyűlésre kizárólag a Bizottság által benyújtandó előterjesztés:

A vagyongazdálkodás alapelvei.

III. A bizottság saját hatáskörben hozott döntései:

Dönt

1.1. az elővételi jog gyakorlásáról 10-50% közötti tulajdonosi részarány, vagy 5-20 millió forint közötti üzleti érték esetén a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tájékoztatása mellett.

1.2. a forgalomképes önkormányzati vagyon körébe tartozó vagyontárgy elidegenítéséről, megterheléséről és gazdasági társaságba történő beviteléről, a tulajdonjog változásával járó bármilyen más jogügyletről 5 -20 millió Ft közötti egyedi nettó forgalmi érték esetén a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tájékoztatása mellett.

1.3. az önkormányzat tulajdonát képező mezőgazdasági termelés céljára hasznosítható külterületi ingatlan elidegenítéséről és vásárlásáról, cseréjéről, annak módjáról és a kiírás feltételeiről 2,5-5 millió forint közötti egyedi nettó forgalmi érték esetén a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tájékoztatása mellett.

1.4. az ingó vagyon elidegenítéséről és megszerzéséről, ha az a jóváhagyott költségvetési rendeletben nem szerepel, 5-7 millió Ft egyedi forgalmi értékhatárok között esetén a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tájékoztatása mellett.

1.5. az önkormányzat tulajdonát képező lakásingatlanok (kivéve az üres önkormányzati, valamint a nem bérlői kérelemre értékesítésre kerülő lakások) értékesítéséről értékhatártól függetlenül

.

1.6. olyan szerződés megkötéséről, amelynek értéke a törzstőke legalább 1/5-ét meghaladja.

1.7. az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság véleményének kikérését követően az értéknövelő beruházásnak nem minősülő, a bérlemény esztétikai értékét növelő felújítási költségek maximum 50%-ának megtérítéséről.

1.8. az önkormányzat tulajdonát képező, de nem kizárólagos önkormányzati tulajdonként nyilvántartott földterületek 1-3 éves időtartamú, nem mezőgazdasági célra történő bérbeadásáról.

1.9. az önkormányzat tulajdonát képező, külterületen lévő pincehelyiségek 1-3 éves időtartamú, nem mezőgazdasági célra történő bérbeadásáról.

Az önkormányzati intézmény vezetőjével dönt az önkormányzati intézmény és használó szervezet között kötendő önkormányzati vagyont érintő olyan megállapodás jóváhagyásról, mely egyidejűleg tartalmazza a használó szervezetnek az önkormányzati intézmény címére történő székhely, valamint telephely bejegyzéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulását is.

Lemondhat az önkormányzat követeléséről a költségvetési törvényben meghatározott kisösszegű követelések értékhatára és annak tízszeres összege közötti értékben.

A korlátozottan forgalomképes vagyon feletti rendelkezési jogot - vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásáról szóló rendeletében - szabályozott esetekben - az illetékes bizottsággal közösen gyakorolja.

Ellátja az önkormányzat beruházási szabályzatából rá háruló feladatokat

Az üres helyiség, vagy a korábbi bérleti jogviszony, bérleti jog megszűnését követően a helyiség licites eljárással, indokolt esetben zárt borítékos pályázat útján történő bérbeadás kiírás feltételeinek jóváhagyása

A cégbejegyzést megelőzően az előtárság nevében kötött szerződések jóváhagyása.

A Vagyonrendelet rendelkezésein alapuló 5-20 millió Ft közötti kártalanítási összegről dönt.

Jóváhagyja Az Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye Szervezeti és Működési Szabályzatát.

IV. A Bizottság további feladatai:

A. költségvetéssel és gazdálkodással kapcsolatos feladatok:

Ellátja a költségvetési tervezéssel, gazdálkodással és beszámolással kapcsolatos feladatokat. Ennek során:

1.1. Véleményezi a költségvetést érintő előterjesztéseket, rendelet-tervezeteket, és a többéves kihatású kötelezettségvállalásokat tartalmazó előterjesztéseket.

1.2. Véleményezi a költségvetés végrehajtásával kapcsolatban szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslatokat.

1.3. Véleményezi a hitelek és egyéb külső források bevonására vonatkozó javaslatot.

1.4. A bizottság elnöke vagy az általa delegált bizottsági tag részt vesz a közbeszerzési és pályáztatási eljárásokban benyújtott ajánlatok elbírálásában, az ingatlan és ingó vagyon értékesítésénél a Versenyeztetési Munkacsoport munkájában.

1.5. Figyelemmel kíséri – legalább a féléves és éves költségvetési beszámolóhoz kapcsolódóan – az önkormányzat határidőre ki nem egyenlített követeléseit

1.6. Figyelemmel kíséri a bérlői kérelemre értékesített önkormányzati lakás esetén az önkormányzattól tulajdonjogot szerző volt bérlő általi elidegenítést.

1.7. Véleményezi az önkormányzat könyvvizsgálójára tett javaslatot.

1.8. Véleményezi a helyi adókra vonatkozó rendelet-tervezeteket.

Ellátja a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat. Ennek során:

2.1. Véleményezi az önkormányzati vagyont érintő más gazdálkodó szervezetek, vállalkozók és állampolgárok által benyújtott kérelmeket, megkereséseket.

2.2. Véleményezi az önkormányzati tulajdon elidegenítését, megterhelését, vállalkozásba való bevitelét, illetve más célú hasznosítását.

2.3. Véleményezi a koncesszióba adás lehetőségeit.

2.4. Véleményezi a közterület - használati, bérleti és használati díjak, továbbá egyéb tarifák mértékét.

2.5. Véleményezi a helyi közszolgáltatásokat szabályozó rendeleteket.

2.6. Véleményezi az intézményi használatban lévő ingatlan, ingatlanrész ismételt, azonos szervezettel történő, vagy 1 évnél hosszabb, de legfeljebb 5 évi időtartamra történő bérbe illetve használatba adását.

2.7. Figyelemmel kíséri és ellenőrzi az önkormányzati vagyon felmérését, nyilvántartásba vételét és törzsvagyon kimutatását.

2.8. Előkészítteti és koordinálja az árhatósági jogkörben meghozandó közgyűlési döntéseket.

Gazdasági társaságokkal kapcsolatos feladatok

3.1. A Közgyűlési hatáskörbe tartozó ügyeket érintően az egyszemélyes gazdasági társaságoknál javaslatot tesz :

3.1.1. egyszemélyes gazdasági társaság alapítására,

3.1.2. alapító okirat elfogadása, alapító okirat módosítására,

3.1.3. vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok delegálására, könyvvizsgálók megválasztására.

3.1.4. számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadására, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést, az elő társasági beszámoló elfogadására

3.1.5. pótbefizetés elrendelésére és visszatérítésére,

3.1.6. osztalékelőleg és osztalék fizetésének elhatározására,

3.1.7. üzletrész felosztásához való hozzájárulásra, és az üzletrész bevonásának elrendelésére,

3.1.8. elővásárlási jog gyakorlására a társaság által

3.1.9. elővásárlásra jogosult személy kijelölésére, az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadására,

3.1.10. vezető tisztségviselő visszahívására, megbízatásának meghosszabbítására, valamint a munkáltatói jogok gyakorlására,

3.1.11. a felügyelő bizottság tagjainak, valamint a könyvvizsgálónak, megbízatásának meghosszabbítására, visszahívására, valamint díjazás megállapítására,

3.1.12. olyan szerződés megkötésének jóváhagyására, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok Ptk. 685 §. b) pontja szerinti közeli hozzátartozójával, élettársával köt

3.1.13. az ügyvezető és felügyelő bizottsági tagok és könyvvizsgáló ellen kártérítési igények érvényesítésére

3.1.14. a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározására

3.1.15. a társaság több évre szóló stratégiai tervének jóváhagyására.

3.1.16. a vezető tisztségviselők díjazásának és prémiumfeladatainak meghatározására, a prémiumfeladatok teljesítésének kiértékelésére, a felügyelő bizottság elnöke és tagjai díjazásának meghatározására, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdése alapján megalkotandó javadalmazási szabályzat elfogadására

3.1.17. további gazdálkodó szervezet alapításához vagy megszüntetéséhez történő hozzájárulására

3.1.18. más gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzéséhez vagy átruházásához történő hozzájárulására

3.1.19. egyszemélyes részvénytársaságok esetében a Gt. 284 §. (2) bekezdése szerint a Gt. 231. § (2) bekezdésében meghatározottak alapján a Közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben a részvényes írásban dönt

3.2. A Bizottság hatáskörébe tartozó ügyek egyszemélyes gazdasági társaságoknál:

3.2.1. előzetesen megtárgyalja és állást foglal a vezető tisztségviselők bérfejlesztésének, prémiumfeladatainak megállapítása, prémiumfeladatok teljesítésének kiértékelése, és kifizetése tárgyában a szakmailag illetékes bizottság véleménye alapján;

3.2.2. előzetesen megtárgyalja és állást foglal a felügyelő bizottság elnöke és tagjainak díjazása tárgyában.

3.2.3. olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelynek értéke a törzstőke legalább 1/5-ét meghaladja,

3.2.4. a cégbejegyzést megelőzően az elő-társaság nevében kötött szerződések jóváhagyása,

3.2.5. döntés a megkötött szerződések utólagos módosítása tekintetében, ha a módosítás folytán a szerződés értéke eléri, vagy meghaladja a törzstőke 1/5- ét,

3.2.6. az éves pénzügyi terv elfogadása.

3.3. A Közgyűlési hatáskörbe tartozó ügyeket érintően a többszemélyes gazdasági társaságoknál javaslatot tesz arra, hogy a társaságok Közgyűlésein az alábbi kérdésekben Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselője milyen javaslatokat tegyen, vagy milyen döntési alternatívákat támogasson:

3.3.1. pótbefizetés elrendelése és visszatérítéséhez,

3.3.2. üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendeléséhez,

3.3.3. javaslat a felügyelő bizottság tagjaira,

3.3.4. javaslat az igazgatóság tagjaira,

3.3.5. társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározásához,

3.3.6. a társaság több évre szóló stratégiai tervének jóváhagyása,

3.3.7. azon társaságok esetében, ahol az Önkormányzat többségi tulajdonos, javaslat az ügyvezető kinevezésére, vagy felmentésére,

3.3.8. törzstőke emelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása,

3.3.9. törzstőke emelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése,

3.3.10. törzstőke felemelésekor, vagy az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása,

3.3.11. törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása,

3.3.12. számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ide értve az adózott eredmény felhasználásra vonatkozó döntést,

3.3.13. azon társaságok esetében, ahol az Önkormányzat többségi befolyással rendelkezik a további gazdálkodó szervezet alapításához vagy megszüntetéséhez történő hozzájárulás,

3.3.14. azon társaságok esetében, ahol az Önkormányzat többségi befolyással rendelkezik más gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzéséhez vagy átruházásához történő hozzájárulás.

3.4. A Bizottság hatáskörébe tartozó döntés szükséges arról, hogy a többszemélyes gazdasági társaságok Közgyűlésein és taggyűlésein az alábbi kérdésekben Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselője milyen javaslatokat tegyen, vagy milyen döntési alternatívákat támogasson:

a) Többségi önkormányzati tulajdon esetén:

3.4.1. a vezető tisztségviselők bérfejlesztés mértékének meghatározása

3.4.2. a felügyelő bizottság, valamint a könyvvizsgáló díjazásának a meghatározása

3.4.3. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdése alapján a gazdálkodó szervezet legfőbb szerve által megalkotandó javadalmazási szabályzat tartalmának meghatározása során

b) Kisebbségi önkormányzati tulajdon esetén:

3.4.4. az ügyvezető kinevezése, vagy felmentése

3.5. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése által delegált Igazgatósági tagok, és Felügyelő Bizottsági tagok évenként egyszeri beszámoltatása a társaságoknál végzett munkáról

B. Pályázati és integrációs feladatok:

Folyamatos tájékoztatást kap a központi és a közösségi pályázati lehetőségekről, az önkormányzat által benyújtásra tervezett pályázatokról. Állást foglal az önkormányzati feladatellátást elősegítő pályázatokon való részvétel költségvetési hatásait illetően. Ennek során kiemelten foglalkozik a finanszírozási források (közösségi és magán, központi költségvetési és EU) összehangolásával.

Véleményezi a településfejlesztési koncepciót és az arra épülő terveket a területfejlesztési (kistérségi, regionális, ágazati, stb.) prioritásokkal való összehangolás érdekében. Kezdeményezi végrehajtási programok, megvalósítási mechanizmusok (irányítás, monitoring, értékelés, ellenőrzés) kidolgozását. Szükség szerint véleményezi az egyes projekt javaslatokat.

Véleményezi a város/kistérség gazdasági fejlődését, a munkahelyteremtést elősegítő befektetési és egyéb kedvezményeket.

Kapcsolatot tart a városban és a régióban működő EU tájékoztató, koordinációs, stb. intézményekkel, szükség szerint meghívja üléseire ezen szervezetek képviselőit

 

2014. évi bizottsági ülések jegyzőkönyvei

2014.01.22-i ülés

2014.02.05-i ülés

2014.03.19-i ülés

2014.04.16-i ülés

2014.05.14-i ülés

2014.05.29-i ülés

2014.06.18-i ülés

2014.06.26-i ülés

2014.08.29.-ülés

 

2013. évi bizottsági ülések jegyzőkönyvei

2013.01.23-i ülés

2013.01.31-i rendkívüli ülés

2013.02.12-i összevont ülés

2013.02.20-i ülés

2013.02.28-i rendkívüli ülés

2013.03.14-i püb_kgb összevont ülés

2013.03.20-i ülés

2013.03.28-i ülés

2013.04.17-i ülés

2013.04.25-i rendkívüli ülés

2013.05.15-i ülés

2013.05.23-i összevont ülés

2013.06.19-i ülés

2013.06.27-i rendkívüli ülés

2013.08.21-i ülés

2013.09.18-i ülés

2013.09.26-i ülés

2013.10.16-i ülés

2013.11.14-i rendkívüli ülés

 

2012. évi bizottsági ülések jegyzőkönyvei

2012.01.17-i ülés

2012.01.26-i rendkívüli ülés
2012.02.15-i ülés
2012.03.21-i ülés
2012.03.27-i összevont ülés
2012.03.29-i rendkívüli ülés
2012.04.18-i ülés
2012.04.26-i összevont ülés
2012.05.16-i ülés
2012.05.23-i összevont ülés
2012.06.21-i ülés
2012.06.28-i rendkívüli ülés
2012.07.06-i rendkívüli ülés
2012.08.22-i ülés
2012.08.30-i összevont ülés
2012.09.19-i ülés
2012.09.27-i rendkívüli ülés
2012.10.17-i ülés
2012.10.25-i rendkívüli ülés
2012.11.21-i ülés

2013.11.14-i ülés

2013.12.11-i ülés

2013.12.19-i rendkívüli ülés

 

2011. évi bizottsági ülések jegyzőkönyvei

2011.01.25-i ülés
2011.01.27 rendkívüli ülés
2011.02.24.-i ülés
2011.03.21-i ülés
2011.04.21-i ülés
2011.05.18-i ülés
2011.06.30-i rendkívüli ülés
2011.08.17-i ülés
2011.09.21-i ülés
2011.09.29-i rendkívüli ülés
2011.10.19-i ülés
2011.11.16-i ülés
2011.12.13-i ülés

 

2010. évi bizottsági ülések jegyzőkönyvei

2010.01.19-i ülés
2010.02.16-i ülés
2010.03.16-i ülés
2010.04.20-i ülés
2010.04.29- rendkívüli ülés
2010.05.27-i rendkívüli ülés
2010.06.15-i ülés
2010.08.05.-i rendkívüli ülés
2010.10.26-i ülés
2010.11.16-i ülés
2010.12.07.i ülés

 

2009. évi bizottsági ülések jegyzőkönyvei

2009.01.20-i ülés
2009.02.17-i ülés
2009.03.17-i ülés
2009.04.21-i ülés
2009.05.19-i ülés
2009.06.16-i ülés
2009.08.19-i rendkívüli ülés
2009.09.15-i ülés
2009.10.13-i ülés
2009.11.17-i ülés
2009.12.08-i ülés

 

2008. évi bizottsági ülések jegyzőkönyvei

2008.01.21-i ülés
2008.02.19-i ülés
2008.03.18-i ülés
2008.04.16-i ülés
2008.05.20-i ülés
2008.08.19-i ülés
2008.09.15-i ülés
2008.10.20-i ülés
2008.11.27-i ülés
2008.12.19-i ülés

 

2007. évi bizottsági ülések jegyzőkönyvei

2007.01.16-i ülés
2007.02.13-i ülés
2007.02.21-i rendkívüli ülés
2007.03.21-i ülés
2007.04.19-i ülés
2007.05.17-i ülés

2007.06.19-i ülés
2007.08.21-i ülés
2007.09.25-i ülés
2007.10.18-i ülés
2007.11.20-i ülés
2007.12.11-i ülés< Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!